โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 101 ครั้ง

HARMONY IN TOKYO

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ★ ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ★ เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ★ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ชิซุย เอ้าท์เล็ต ★ ชมความงามของฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ★ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

ราคาเริ่มต้น
34,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง 
- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
- เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี
- ชมวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
- เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ
- พักที่ NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ
- หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะฮัคไค  อิออน
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก
- เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสกับความรู้สึกของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
**สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนจากขึ้นภูเขาไฟฟูจิ เป็นนำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา
- เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้าน เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซื้อของฝากก่อนกลับ
- เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ
          - ย่านชิบุย่า
          - ศาลเจ้าเมจิ
          - หรือซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท 
- อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA GATEWAY HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ
          - ย่านชิบุย่า
          - ศาลเจ้าเมจิ
          - หรือซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท 
- อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA GATEWAY HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วัดนาริตะซัน – ชิซุย เอ้าท์เล็ต – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- ชมวัดนาริตะซัน ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสน
- อิสระอาหารกลางวัน
- ช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ ชิซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก
- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ
- เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 06 ธันวาคม 2560 35,900
06 - 11 ธันวาคม 2560 35,900
08-  13 ธันวาคม 2560 35,900
13 - 18 ธันวาคม 2560 34,900
15 - 20 ธันวาคม 2560 34,900
20 - 25 ธันวาคม 2560 38,900
22 - 27 ธันวาคม 2560 38,900
27 ธ.ค.60 - 01 ม.ค.61 40,900
29 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.61 40,900