โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 98 ครั้ง

BLESSING MYANMAR

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน ★ พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ★ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ★ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน

ราคาเริ่มต้น
11,888
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
- พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
- เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
- เดินทางสู่เมือง หงสาวดี
- เดินทางไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป
- ชมพระราชวังบุเรงนอง สันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
- นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี
- มุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา
- ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ 
- พักที่ KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า
- บริการอาหารเย็น  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน

พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
- นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี
- บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
- นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี
- ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง
- ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
- สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพระเจดีย์โบตะทาวน์ พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่
- สักการะขอพรจากเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
- สักการะเทพกระซิบ ซึ่งชาวพม่าเคารพบูชามานานแล้ว
- บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน
- สักการะพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต
- ชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก
- เดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง
- เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
- ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 60 11,888
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 60 11,888
01 – 03 ตุลาคม 2560 11,888
05 – 07 ตุลาคม 2560 13,888
06 – 08 ตุลาคม 2560 13,888
07 – 09 ตุลาคม 2560 12,888
08 – 10 ตุลาคม 2560 12,888
12 – 14 ตุลาคม 2560 11,888
13 – 15 ตุลาคม 2560 12,888
14 – 16 ตุลาคม 2560 12,888
15 – 17 ตุลาคม 2560 11,888
19 – 21 ตุลาคม 2560 12,888
20 – 22 ตุลาคม 2560 13,888
22 – 24 ตุลาคม 2560 13,888
26 – 28 ตุลาคม 2560 11,888
27 – 29 ตุลาคม 2560 11,888
28 – 30 ตุลาคม 2560 11,888
29 – 31 ตุลาคม 2560 11,888
02 – 04 พฤศจิกายน 2560 12,888
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 13,888
04 – 06 พฤศจิกายน 2560 12,888
05 – 07 พฤศจิกายน 2560 11,888
09 – 11 พฤศจิกายน 2560 11,888
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 12,888
11 – 13 พฤศจิกายน 2560 11,888
12 – 14 พฤศจิกายน 2560 11,888
16 – 18 พฤศจิกายน 2560 11,888
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 12,888
18 – 20 พฤศจิกายน 2560 11,888
19 – 21 พฤศจิกายน 2560 11,888
23 – 25 พฤศจิกายน 2560 11,888
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 12,888
25 – 27 พฤศจิกายน 2560 11,888
26 – 28 พฤศจิกายน 2560 11,888
01 – 03 ธันวาคม 2560 13,888
02 – 04 ธันวาคม 2560 13,888
03 – 05 ธันวาคม 2560 13,888
08 – 10 ธันวาคม 2560 13,888
09 – 11 ธันวาคม 2560 13,888
10 – 12 ธันวาคม 2560 13,888
14 – 16 ธันวาคม 2560 11,888
16 – 18 ธันวาคม 2560 11,888
17 – 19 ธันวาคม 2560 11,888
21 – 23 ธันวาคม 2560 11,888
22 – 24 ธันวาคม 2560 13,888
23 – 25 ธันวาคม 2560 13,888
24 – 26 ธันวาคม 2560 13,888
28 – 30 ธันวาคม 2560 14,888
29 – 31 ธันวาคม 2560 14,888
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 15,888
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 15,888