โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 75 ครั้ง

IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE

สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก ★ นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ★ ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ชมศิลปะภาพวาดทรายชื่อดัง ★ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย ★ พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ราคาเริ่มต้น
11,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน
- เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองฉางซา เลือกซื้อสินค้าและของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านหยก - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านยางพารา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
- เดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
- พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซีปู้เจีย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
- พักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านบัวหิมะ - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ภาพวาดทราย - เมืองฉางซา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร
- นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ซึ่งมีระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน
- เดินทางผ่านเส้นทางที่ 99 โค้งสู่ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย
- พักที่ DOLTON GRAND SOURCE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนเพลิดเพลินชมวิวกับธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 – 23 กรกฎาคม 2560 11,777
10 – 13 สิงหาคม 2560 14,777
17 – 20 สิงหาคม 2560 11,777
24 – 27 สิงหาคม 2560 11,777
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560 11,777
08 – 11 กันยายน 2560 11,777
14 – 17 กันยายน 2560 11,777
21 – 24 กันยายน 2560 11,777
22 – 25 กันยายน 2560 11,777
12 – 15 ตุลาคม 2560 12,777
19 – 22 ตุลาคม 2560 12,777
26 – 29 ตุลาคม 2560 12,777
28 – 31 ตุลาคม 2560 12,777
02 – 05 พฤศจิกายน 2560 12,777
04 – 07 พฤศจิกายน 2560 12,777
09 – 12 พฤศจิกายน 2560 12,777
16 – 19 พฤศจิกายน 2560 12,777
18 – 21 พฤศจิกายน 2560 12,777
23 – 26 พฤศจิกายน 2560 12,777
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 12,777
01 – 04 ธันวาคม 2560 13,777
07 – 10 ธันวาคม 2560 14,777
09 – 12 ธันวาคม 2560 14,777
14 – 17 ธันวาคม 2560 12,777
16 – 19 ธันวาคม 2560 12,777
21 – 24 ธันวาคม 2560 12,777
23 – 26 ธันวาคม 2560 12,777