โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน


เริ่มต้น 13,900

EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง มิถุนายน 2561

นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ / ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง / ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค / อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว / พิเศษ! แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก / Free Wi-Fi on Bus

เริ่มต้น 13,900

TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง กรกฏาคม-ตุลาคม 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา / วัดพระถัมซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / ตึกไทเป / ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ซีเหมินติง / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน / อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว / วัดหลงซาน / พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ดกุ้งมังกร

เริ่มต้น 16,888

ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว

ไต้หวัน | 6วัน 4คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / วัดจงไถ่ฉานซื่อ / อุทยานหลิ๋ว / หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น / ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) / อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น 18,777

TAIWAN DREAM DESTINATION #2

ไต้หวัน | 6วัน 4คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด / ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว / ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง / ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

เริ่มต้น 13,988

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ / วัดพระถังซัมจั๋ง / เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น / อุทยานเหย่หลิ๋ว / ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 / ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์

เริ่มต้น 12,888

ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561

ไทเป / อุทยานเย่หลิ๋ว / หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / ปล่อยโคมผิงซี / ตึกไทเป 101 / กระเช้าเมาคง / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตลาดซีเหมินติง / ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต / เมนูซีฟู้ดเย่หลิ่ว

เริ่มต้น 11,987

TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง เมษายน-กันยายน 2561

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมูาบ้านโบราณฉืแเฟิ่น / วัดหลงซาน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตึกไทเป 101 / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน / ช้อปปิ้งซีเหมินติง / มื้อพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น 27,900

TAIWAN BEST VACATION

ไต้หวัน | 6วัน 5คืน
เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 2561

สุดฟิน!! ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / สักการะพระใหญ่วัดฝอกวงซาน / DOME OF LIGHT / เจดีย์มังกรเสือ / ชม 2 อุทยาน อาลีซาน, เย่หลิว / วัดพระถุงซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / ตึกไทเป 101 / ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง / มื้อพิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์ไต้หวัน, ซีฟู๊ดมังกร, อาหารอากกา

เริ่มต้น 19,777

FANTASTIC TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

สุดฟิน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / วัดไถซานซื่อ / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินวู่ / อุทธยานแห่งชาติอาลีซาน / อุทธยานแห่งชาติเหย่หลิว / ตึกไทเป101 / พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร

เริ่มต้น 25,900

THE BEST OF TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561

หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดเหวินหวู่ / วัดจงไถซานซื่อ / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / นั่งรถไฟโบราณ / Dome of Light / ตึกไทเป 101 / วัดฝอกวงซาน / Dragon Tiger Tower / ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง / อนสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง / นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง "High Speed Rail"

เริ่มต้น 14,777

TAIWAN BEST VALUE

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินวู่ / วัดหลงซาน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทธยานแห่งชาติเย่หลิว / ตึกไทเป 101 / ตลาดฟ่งเจีย / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต / ตลาดซีเหมินติง / พิเศษ!! ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / มื้อพิเศษ!! บุเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น 14,999

Seasonal Pro Taiwan

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-กันยายน 2561

เที่ยวชมอุทยาเหย่หลิว / ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และย่านซีเหมินติง / พิเศษ...เป็ดย่าง+อาหารทะเล+กุ้งมังกร

เริ่มต้น 19,900

WONDERFUL TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด / ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง / สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ / นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป / ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว / ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ / ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย / สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, กุ้งมังกร

เริ่มต้น 22,900

ไต้หวัน ไทเป

ไต้หวัน | 5วัน คืน
เดินทาง ธันวาคม-พฤศจิกายน 2561

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / สักการะอัฐิพระถังซัมจั๋ง ณ วัดเวียนกวง / ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ / ชมอุทธยานแห่งชาติ อาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี / ชมอุทธยานธรณี เย๋หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี / เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และตึกไทเป101 / พิเศษ!! อาหาร Sea food บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

ทั้งหมด 14 โปรแกรม