โปรแกรมทัวร์กัมพูชา


เริ่มต้น 10,900

เสียมเรียบ นครวัด นครธม #2

กัมพูชา | 3วัน 2คืน
เดินทาง ธันวาคม-สิงหาคม 2561

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / ชมความสวยงามของปราสาทบายนตร / ชมปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม / พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ทั้งหมด 1 โปรแกรม