โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 14 ครั้ง

ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / วัดจงไถ่ฉานซื่อ / อุทยานหลิ๋ว / หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น / ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) / อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง

ราคาเริ่มต้น
16,888
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่นครไทเป ประเทศไต้หวัน

ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน - หนานโถว - ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถ่ฉานซื่อ - ชิมชา - ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
- เดินทางสู่เมืองหนานโถว เยือนวัดจงไถ่ฉานซื่อวัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้
- เดินทางสู่วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
- นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
- เดินทางสู่เมืองไทจง ชมโรงงานเห็ดหลินจือ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- หลังอาหารนำท่านไปชมและช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน เมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ ชานมไข่มุก
- พักที่ โรงแรม Orange Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ - อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี - เจี๊ยอี้

- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเจี๊ยอี้ แวะชมพิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ ชมความสวยงามของไม้สลักรูปเจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ กับเหล่าเทพ และสัตว์ในตำนานต่างๆ ของจีน
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
- เดินทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน อาหลี เดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทาง สัมผัสกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ และต้นไม้นานาพันธุ์ 
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ชาบูไต้หวัน
- พักที่ โรงแรม Ali Mountain Oriental Pearl international hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม  
- เดินทางกลับสู่กรุงไทเป แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
- เดินทางสู่ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเปอีกด้วย
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค
- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก
- อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม Green World Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิว - ดิวตี้ฟรี - Germanium - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
- อิสระช้อปปิ้งที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน
- บริการอาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซีฟูตเหย่หลิ่ว
- เดินทางสู่เหย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำและลมทะเลประกอบกับการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดโขดหินและชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ
- เดินทางสู่ไทเป เยี่ยมชมสินค้าส่งออกชื่อดังของไต้หวันที่ศูนย์ GERMANIUM POWER เป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย
- เดินทางสู่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ โรงแรม Eastern Hotel-Yang Mei หรือระดับใกล้เคียงกัน

ท่าอากาศยานเถาหยวน ท่าอากาศยานดอนเมือง

- อาหารเช้าแบบกล่อง
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
17 - 22 พฤษภาคม 2561  ̶1̶7̶,̶8̶8̶8̶  11,888
24 - 29 พฤษภาคม 2561 18,888
28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2561 17,888
31 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2561 17,888
07 - 12 มิ.ย. 2561 19,500
14 - 19 มิ.ย. 2561 17,888
21 - 26 มิ.ย. 2561 17,888
28 มิ.ย. - 03 ก.ค. 2561 16,888