โปรแกรมทัวร์อิตาลี

ผู้เข้าชม : 20 ครั้ง

MONO ITALY

ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่ / ช้อปปิ้งที่แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล / เยือนเมืองแห่งสายน้ำ เมืองเวนิส / ชมโคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า / เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล / เยือนดินแดนเล็กๆ ที่นครวาติกัน / ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม

ราคาเริ่มต้น
47,900
ประเทศ
อิตาลี
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Qatar Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- เดินทางสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์)

สนามบินมิลาโน มัลเพนซา - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - เมสเตร

- เดินทางถึงท่าอากาศยาน มิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลานอิตาลี
- ชมและถ่ายรูปที่กัสเตลโล สฟอร์เซสโก (ชมด้านนอก)เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของมิลาน
- ชมมหาวิหารแห่งมิลาน (ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก
- อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก ณ แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
- เดินทางสู่เวนิส เมสเตร
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  เมนูอาหารจีน
- พักทีี่ Novotel Venice Mestre Castellana หรือระดับใกล้เคียงกัน

เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - เมืองโบโลญญ่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
- เดินทางสู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝั่งคลองโดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก
- นั่งเรือสู่เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติกเมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก เมืองแห่งสายน้ำ
- ชมความสวยงามของจัตุรัสซานมาร์โค เป็นจัตุรัสกลางเมืองเวนิส ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลี ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรมอันงดงาม อาทิ โบสถ์เซนต์มาร์ก
- เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ข้าม Grand Canal
- ชมสะพาน Bridge of Sighs สะพานสะอื้น หรือบางคนเรียกว่า "สะพานแห่งการทอดถอนใจ”
- สามารถสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์) สัมผัสบรรยากาศอย่างเต็มอิ่ม
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Da Bruno เมนูอาหารท้องถิ่น
- เดินทางสู่เมืองโบโลญญ่า ชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล่ จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองเก่า ที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ ซาน เปโตรนิโอ, ซิตี้ ฮอล,  ลานน้ำพุเทพเนปจูน และอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา เดินชมเมืองและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
- พักที่ Hotel NH Bologna Villanova หรือระดับใกล้เคียงกัน

โบโลญญ่า - ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร - เมืองปิซ่า - จัตุรัสดูโอโม่ - หอเอนปิซ่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง เมืองเจนัว และปิซ่า บนทะเลลิกูเรีย เป็นเมืองท่าส่งกลิ่นอายความมีชีวิตชีวา ผสมผสานกับอ่าวที่มีความคึกคักและท้องถนนที่คลาคล่ำไปด้วยกิจกรรมในท้องถิ่นมากมาย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
- เดินทางสู่สถานี La Spezia Centrale Railway Station โดยสารรถไฟสู่ดินแดนทั้งห้า แห่งชิงเกว แตร์เร ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝั่งแควนลิกูเรีย ชม 2 ใน 5 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านประมงเล็กๆ ริโอแมก จิโอเร่ และชมหมู่บ้านประมงมานาโรล่า
- เดินทางสู่เมืองปิซ่า ชม จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี หรือ จัตุรัสดูโอโม่ Piazza del Duomo หรือทุ่งมหัศจรรย์ เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า
- ชมถ่ายรูป 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า อิสระเดินเล่น ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า
- เดินทางสู่เขตเมืองเก่าของฟลอเรนซ์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
- พักที่ Hotel Repubblica Marinara หรือระดับใกล้เคียง

ปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – นครวาติกัน – กรุงโรม 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินชมความสวยงามบริเวณจัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ที่สวยงามและยิ่งใหญ่
- ชมจัตุรัสชิกนอเรีย เป็นจัตุรัสสวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ เช่น รูปแกะสลักเพอร์ซิอุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า
- ถ่ายรูปด้านหน้าปาลาซโซ เวคคิโอ พระราชวังเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์ สร้างสำเร็จในปี ค.ศ.1322 มีสัญลักษณ์คือหอระฆัง Campanile ในอดีตใช้เป็นสถานที่แจ้งข่าวสารให้กับชาวเมือง
- ชมสะพานปอนเต เวคคิโอ สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นสะพานเดียวของฟลอเรนซ์ที่รอดพ้นการทาลายจากช่วงสงครามโลกมาได้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
- เดินทางสู่นครวาติกัน รัฐอิสระ มีขนาดเล็กมากเพียง 250 ไร่และเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
- ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวาติกัน ที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์ ใช้เวลาสร้างถึง 150 ปี
- เดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
- พักที่ Hotel Pisana (*EX Holiday Inn Rome Pisana*) หรือระดับใกล้เคียง

กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม (ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม
- ชมประตูชัยคอนสแตนติน ถือว่าเป็นมรดกสำคัญของประเทศอิตาลีอีกที่หนึ่ง โดยสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดของโรมันมีความสูงถึง 21 เมตร
- ถ่ายรูปจัตุรัสโรมัน ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับโคลอสเซี่ยม
- ชมน้ำพุเทรวี่ ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain
- อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรู BRANDNAME ดังๆ มากมายพร้อมทั้งร้านค้าปลีกรวมถึงร้านอาหาร ร้านไอศครีม มากมายให้เลือกชิม
- ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์)

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
19 - 25 กันยายน 2561 49,900
02 - 08 ตุลาคม 2561 49,900
19 - 25 ตุลาคม 2561 49,900
30 ต.ค. - 05 พ.ย. 2561 47,900
13 - 19 พฤศจิกายน 2561 48,900