โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 48 ครั้ง

T-SUD KUNMING SHANGRI-LA

ท้าความหนาว..พิชิตภูเขามังกรหยก / นั่งกระเช้าสัมผัส "หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน" / ชมโชว์กลางแจ้ง Impression Lijiang สุดอลังการ / ท่องดินแดนแห่งธรรมชาติ อุทยานน้ำหยก / เจดีย์สามองค์ / โค่งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง / ช่องแคบเสือกระโจน / เมืองเก่าจงเตี้ยน / วัดลามะชงจ้านหลิน / สระน้ำมังกรดำ / เมืองเก่าลี่เจียง / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / เมืองโบราณกวนตู้ / วัดหยวนทง

ราคาเริ่มต้น
22,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
6วัน 5คืน
สายการบิน
China Southern
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นครคุนหมิง – เมืองฉู่ฉง

- เหิรฟ้าสู่นครคุนหมิง ประเทศจีน
- เดินทางสู่เมืองฉู่ฉง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองต้าหลี่
- เดินชมเมืองเก่าต้าหลี่ ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์
- ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับทะเลสาบ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน (แชงกรี-ล่า)
- ชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเกิดจากแม่น้ำจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้ง180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง
- ชมช่องเขาเสือกระโจน ช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีความแคบมาก จนทำให้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้
- เดินทางเข้าสู่เขตเมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางพบกับท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต
- เดินเที่ยวชมในเขตเมืองเก่าจงเตี้ยน ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ TIAN RUI YANG GUANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) - ลี่เจียง สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียงเช้า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดชงจ้านหลิง วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป
- เดินทางสู่ภูเขาซื่อคาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ในฤดูร้อนจะมีดอกไม้ป่าสีม่วง สีชมพูบานสะพรั่งไปทั่วทุ่ง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่เมืองลี่เจียง
- ชมสระน้ำมังกรดำ มีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้ปลาแซลมอล
- พักที่  XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- โดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด
- ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงได้นี้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่อุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี โดยกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงามที่ประกอบด้วยประตูสวรรค์
- เดินทางสู่เมืองฉู่ฉง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่นครคุนหมิง
- เดินทางสู่ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้เลือกซื้อครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู อาหารกวางตุ้ง
- ชมผลิตภัณฑ์ที่ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
- แวะชมเมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น
- เดินทางสู่ร้านหยก หยกเป็นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง และได้รับความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันว่า หยกเป็นเครื่องประดับนำโชค
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้เห็ดไก่ดำ
- พักที่ LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านใบชา – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชิมชาที่ร้านใบชา ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์ ใบชาที่ได้ชื่อว่าเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม
- ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง
- บริการอาหารกลางวัน (Set Box : KFC เพื่อความสะดวกในการเดินทางสู่สนามบิน)
- เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 23,777
10 – 15 พฤษภาคม 2561 23,777
24 – 29 พฤษภาคม 2561 23,777
07 – 12 มิถุนายน 2561 22,777
28 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561 22,777