โปรแกรมทัวร์อินเดีย

ผู้เข้าชม : 63 ครั้ง

In love Kashmir Tajmahal

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” / ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ / นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม / นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย / ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ราคาเริ่มต้น
22,991
ประเทศ
อินเดีย
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
SpiceJet
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – เดลลี

- พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

กรุงเทพฯ – เดลลี – ศรีนาคา – ชมสวนชาลิมาร์ – ชมสวนนิชา บากห์

- ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย
- บินภายในไปยังเมืองศรีนาคา
- พักที่ Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ

ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา

- รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบ้านเรือ
- นั่งรถท้องถิ่น (คันละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์อุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขึ้นสู่เทือกเขากุลมาร์ค
- เที่ยวชมเทือกเขาซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าของดอกไม้ ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ไปยังสถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เส้นทางที่สวยที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย สัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย อิสระกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เล่นสกี เลื่อนสกีหิมะ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี ชมภูเขา สายน้ำ ลำธารและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่นั่นจนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บินอยู่ในแดนสวรรค์
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา

- ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์โดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำที่อยู่ท่ามกลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสู่เมืองเดลลี
- เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกจากเมืองเดลลีเข้าสู่เมืองอักรา
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักที่ The Taj Vilas Hotel  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา

อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ
- เข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล
- รับประทานอาหารกลางวัน
- เดินทางกลับสู่เมืองเดลลี
- รับประทานอาหารค่ำ (Dinner Box)
- เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เดลลี – กรุงเทพฯ

- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
26 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 23,991
02-08 พฤษภาคม 2561 22,991
03-09 พฤษภาคม 2561 22,991
08-14 พฤษภาคม 2561 22,991
09-15 พฤษภาคม 2561 22,991
10-16 พฤษภาคม 2561 22,991
15-21 พฤษภาคม 2561 20,991
17-23 พฤษภาคม 2561 22,991
23-29 พฤษภาคม 2561 23,991
24-30 พฤษภาคม 2561 23,991
29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2561 22,991
30 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2561 22,991
31 พ.ค. - 06 มิ.ย. 2561 22,991
05-11 มิถุนายน 2561 20,991
07-13 มิถุนายน 2561 22,991
12-18 มิถุนายน 2561 22,991
14-20 มิถุนายน 2561 22,991
19-25 มิถุนายน 2561 22,991
21-27 มิถุนายน 2561 22,991
26 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 22,991
28 มิ.ย. - 04 ก.ค. 2561 22,991
03-09 กรกฎาคม 2561 22,991
05-11 กรกฎาคม 2561 22,991
10-16 กรกฎาคม 2561 22,991
12-18 กรกฎาคม 2561 22,991
17-23 กรกฎาคม 2561 22,991
19-25 กรกฎาคม 2561 22,991
24-30 กรกฎาคม 2561 23,991
25-31 กรกฎาคม 2561 23,991
26 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 23,991
02-08 สิงหาคม 2561 22,991
07-13 สิงหาคม 2561 23,991
08-14 สิงหาคม 2561 23,991
09-15 สิงหาคม 2561 23,991
14-20 สิงหาคม 2561 22,991
16-22 สิงหาคม 2561 22,991
21-27 สิงหาคม 2561 22,991
23-29 สิงหาคม 2561 22,991
28 ส.ค. - 03 ก.ย. 2561 22,991
30 ส.ค. - 05 ก.ย. 2561 22,991
04-10 กันยายน 2561 22,991
06-12 กันยายน 2561 22,991
11-17 กันยายน 2561 22,991
13-19 กันยายน 2561 22,991
18-24 กันยายน 2561 22,991
20-26 กันยายน 2561 22,991
25 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 22,991
27 ก.ย. - 03 ต.ค. 2561 22,991
02-08 ตุลาคม 2561 22,991
04-10 ตุลาคม 2561 22,991
09-15 ตุลาคม 2561 23,991
10-16 ตุลาคม 2561 23,991
11-17 ตุลาคม 2561 23,991
16-22 ตุลาคม 2561 23,991
17-23 ตุลาคม 2561 23,991
18-24 ตุลาคม 2561 23,991
23-29 ตุลาคม 2561 23,991