โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 62 ครั้ง

TAIWAN BEST VACATION

สุดฟิน!! ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / สักการะพระใหญ่วัดฝอกวงซาน / DOME OF LIGHT / เจดีย์มังกรเสือ / ชม 2 อุทยาน อาลีซาน, เย่หลิว / วัดพระถุงซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / ตึกไทเป 101 / ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง / มื้อพิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์ไต้หวัน, ซีฟู๊ดมังกร, อาหารอากกา

ราคาเริ่มต้น
27,900
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
6วัน 5คืน
สายการบิน
China Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเกาสง
- เหิรฟ้าสู่เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองเกาสง
- พักที่ CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นที่ตั้งของโดมแห่งแสงหรือ DOME OF LIGHT อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเกาสง ซึ่งที่แห่งนี้เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- เยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งในเมืองเกาสง ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่างเจดีย์คู่ เจดีย์มังกรเสือ
- เที่ยวชม โดยศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ ร่วง เป็นอาคารและเทวรูปในลัทธิเต๋าดั้งเดิม สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าสงครามกวนอู รูปปั้น ใหญ่พระแม่กวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ ให้ภาพที่ดูเป็นเอกลักษณ์ และสร้างความน่าสนใจ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ชิมอาหารพื้นเมืองชาวฮากกา
- แวะสักการะองค์พระใหญ่ แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวงซาน เป็นสวนทางด้านศาสนาพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่และมีความอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
- เดินทางสู่เมืองเจี่ยอี้
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม
- แวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านใบชาไต้หวัน พบชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน
- บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
-  ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน
- นั่งรถไฟโบราณกลับลงสู่สถานนีรถบัส และเดินทางไปยังเมืองไถจง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่  SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง 
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- เดินทางสู่กรุงไทเป
- เลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
- เก็บภาพประทับใจกับตึกไทเป 101
- เดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย
- อิสระมื้ออาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ FUSHIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูซีฟู้ด และกุ้งมังกร
- เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ
- ช้อปปิ้งที่ร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางค์ รวมถึงพวกยา / แผ่นมาร์คหน้า / ยาย้อมผมที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
- ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี
- สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- พักที่ FUHSIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
- บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX
- เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 16 เมษายน 2561 33,900
24 – 29 พฤษภาคม 2561 27,900
13 – 18 มิถุนายน 2561 25,900
25 – 30 กรกฎาคม 2561 27,900
08 – 13 สิงหาคม 2561 27,900