โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 58 ครั้ง

THE BEST OF TAIWAN

หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดเหวินหวู่ / วัดจงไถซานซื่อ / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / นั่งรถไฟโบราณ / Dome of Light / ตึกไทเป 101 / วัดฝอกวงซาน / Dragon Tiger Tower / ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง / อนสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง / นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง "High Speed Rail"

ราคาเริ่มต้น
25,900
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
China Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
- เหิรฟ้าสู่เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่เมืองไถจง
- เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยฟ่งเจี๋ย โดยตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีของขายมากมาย
- อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดฟ่งเจี๋ย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ YUAN-DE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปยังหมู่บ้านสายรุ้ง เป็นหมู่บ้านที่ถูก วาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย โดยรวมแล้วภาพเหล่านี้เมื่อมองดูแล้วกับมีความลงตัวให้ความสวยงาม
- ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
- เที่ยวชมวัดจงไถซานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีงบประมาณในการสร้างกว่าหมื่นล้านบาท
- เดินทางสู่เมืองเจี่ยอี้
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- พักที่ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม
- แวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านใบชาไต้หวัน พบชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน
- บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน
- ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆภายในอุทยานฯ อาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน
- นั่งรถไฟโบราณกลับลงสู่สถานนีรถบัส และเดินทางไปยังเมืองเกาสง
- ชิมอาหารท้องถิ่นที่ Liuhe Night Market ตลาดกลางคืนที่ดังที่สุดในเมืองเกาสง ถือได้ว่าเหล่านักช้อปห้ามพลาดเลยทีเดียว
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ Liuhe Night Market
- พักที่ CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of  Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทเป
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- แวะสักการะองค์พระใหญ่ แห่งพุทธอุทยาน วัดฝอกวงซาน เป็นสวนทางด้านศาสนาพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่และมีความอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
- เยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งในเมืองเกาสง ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่างเจดีย์คู่ หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งคือ Dragon Tiger Tower ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม แบบจีน ที่ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่มีความสมบูรณ์
- เที่ยวชม โดยศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ ร่วง เป็นอาคารและเทวรูปในลัทธิเต๋าดั้งเดิม สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าสงครามกวนอู รูปปั้น ใหญ่พระแม่กวนอิมทรงบนหลังมังกรซึ่งทอดตัวโอบรอบบริเวณ ให้ภาพที่ดูเป็นเอกลักษณ์ และสร้างความน่าสนใจ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น
- เดินทางไปยัง Dome of Light อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Boulevard Station ซึ่งที่แห่งนี้เป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- เดินทางต่อเพื่อไปยัง แม่น้ำแห่งความรัก หรือ Love River เดินเลาะเรียบริมฝั่งแม่น้ำพร้อมชมทัศนียภาพ ไปกับพืชพรรณไม้ และต้นไม้น้อยใหญ่ที่ขึ้น เลียบตามฝั่งแม่น้ำ
- สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน หรือ High speed rail (จากสถานีที่เมืองเกาสง ไปยัง สถานีที่ เมืองไทเป โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถิ่น หรือบริการเป็นชุดอาหารแบบ Bento Set ทานบนรถไฟ
- พักที่ NEW TAIPEI HOTSPRING หรือระดับเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก

ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เก็บภาพประทับใจกับตึกไทเป101
- แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา
- เลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูพระกระโดดกำแพง
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- แวะช้อปปิ้งที่ร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางค์ รวมถึงพวกยา / แผ่นมาร์คหน้า / ยาย้อมผมที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
- ช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย
- อิสระอาหารค่ำ ณ MITSUI OUTLET PARK เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน
- เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 25,900
02 – 06  พฤษภาคม 2561 25,900
09 - 13 พฤษภาคม 2561 26,900
16 - 20 พฤษภาคม 2561 26,900
23 – 27 พฤษภาคม 2561 25,900
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 25,900
13 – 17 มิถุนายน 2561 25,900