โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 26 ครั้ง

NICE NORTH SAPA

สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก / หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT / น้ำตกสีเงิน / ตลาด Love Market / ภูเขาฮามรอง / ทะเลสาบคืนดาบ / วัดหงอกเซิน / จัตรุสบาดิงห์ / สุสานโฮจิมมินห์ / ช้อปปิ้งถนน 36 สาย / Free ถุงผ้า+พัด+หมวก

ราคาเริ่มต้น
10,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
VietJet Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานแคท บา – ไฮฟอง – ฮานอย
- เหินฟ้าสู่ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ CWD HOTEL / DELIGHT / MOON VIEW หรือระดับเทียบเท่า

เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – น้ำตกสีเงิน – LOVE MARKET
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองซาปา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมหมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
- เดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- อิสระเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
- พักที่ NORTH STAR / SUNNY MOUNTIAN หรือระดับเทียบเท่า

เมืองซาปา – หุบเขาปากมังกร – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเช้า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย
- ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะข้ามทะเลสาบคืนดาบ ที่มีตำนานเกี่ยวกับเต่าที่มีอายุกว่าร้อยปี เพื่อเข้าไปด้านใน วัดหงอกเซิน วัดโบราณ
- เดินทางสู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ CWD HOTEL / DELIGHT / MOON VIEW หรือระดับเทียบเท่า

เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปจัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
- เข้าคารวะสุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
02 – 05 มีนาคม 2561 10,888
09 – 12 มีนาคม 2561 10,888
16 – 19 มีนาคม 2561 10,888
23 – 26 มีนาคม 2561 10,888
06 – 09 เมษายน 2561 11,888
13 – 16 เมษายน 2561 13,888
20 – 23 เมษายน 2561 10,888
04 – 07 พฤษภาคม 2561 10,888
18 – 21 พฤษภาคม 2561 10,888