โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

ผู้เข้าชม : 58 ครั้ง

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น

วัดหวังต้าเซียน / Symphony of lights / แก้ชงวัดแชกง / นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay / กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา / ช้อปปิ้ง City Gate Outlet / พิเศษ อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ

ราคาเริ่มต้น
17,900
ประเทศ
มาเก๊า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Cathay Pacific
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชม A Symphony of Lights การแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
- พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
- นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง
- ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้
- นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
- อิสระให้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น
- พักที่ SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยังเกาะลันเตา เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงามระหว่างเดินทางจากที่สูง
- นมัสการพระใหญ่ได้ที่วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
- อิสระเที่ยวชมร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
- อิสระที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย
- อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 17,900
06 – 08 เมษายน 2561 20,900
12 – 14 เมษายน 2561 23,900
04 – 06 พฤษภาคม 2561 17,900
12 – 14 พฤษภาคม 2561 17,900
01 – 03 มิถุนายน 2561 17,900
22 – 24 มิถุนายน 2561 17,900
06 – 08 กรกฎาคม 2561 17,900
13 – 15 กรกฎาคม 2561 17,900
14 – 16 กรกฎาคม 2561 17,900
20 – 22 กรกฎาคม 2561 17,900
03 – 05 สิงหาคม 2561 17,900
10 – 12 สิงหาคม 2561 19,900
11 – 13 สิงหาคม 2561 19,900
17 – 19 สิงหาคม 2561 17,900
24 – 26 สิงหาคม 2561 17,900
25 – 27 สิงหาคม 2561 17,900
01 – 03 กันยายน 2561 17,900
07 – 09 กันยายน 2561 17,900
08 – 10 กันยายน 2561 17,900
21 – 23 กันยายน 2561 17,900
06 – 08 ตุลาคม 2561 17,900
12 – 14 ตุลาคม 2561 19,900
19 – 21 ตุลาคม 2561 17,900
20 – 22 ตุลาคม 2561 17,900