โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 66 ครั้ง

Super Save ฮ่องกง เซินเจิ้น ลันเตา

ไหว้องค์หลวงพ่อแชกง / พระใหญ่โป่หลินเกาะลันเตา / ช้อปปิ้งแบรนด์เนม และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น / ไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอู / ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ

ราคาเริ่มต้น
10,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Royal Jordanian
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
- ออกเดินทางสู่ฮ่องกง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถไฟฟ้า
- พักที่ FX HOTEL / RENSHANHENT HOTELหรือเทียบเท่า

เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - วัดกวนอู - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำพุ 3 มิติ
- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น
- แวะชมหยก สินค้าโอท๊อปของจีน และชิมชาจีน
- ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ Lowu สินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมาย
- เดินทางสู่วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้นShenzhen Museum ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ”สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติประกอบเพลงแสงสีเสียงที่งดงามตระการตา (Water Show OCT)
- พักที่ FX HOTEL / RENSHANHENT HOTEL หรือเทียบเท่า

ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - แถมฟรี..ทัวร์เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
- รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางกลับฮ่องกงโดยรถไฟฟ้า
- ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค
- ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
- ชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
- นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet
- ออกเดินทางสู่ประเทศไทย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 07 เมษายน 2561 12,999
12 - 14 เมษายน 2561 12,999
15 - 17 เมษายน 2561 12,999
19 - 21 เมษายน 2561 12,999
26 - 28 เมษายน 2561 12,999
10 - 12 พฤษภาคม 2561 10,999
24 - 26 พฤษภาคม 2561 10,999
07 - 09 มิถุนายน 2561 10,999
21 - 23 มิถุนายน 2561 10,999
12 - 14 กรกฎาคม 2561 10,999
19 - 21 กรกฎาคม 2561 10,999