โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 88 ครั้ง

Happy Hongkong จัดเต็ม

เที่ยว 3 เมือง / ไหว้พระขอพร / ชมโชว์ Mangrove Groove / วัดแชกง / ผู่โถวซื่อ

ราคาเริ่มต้น
9,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จูไห่
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง
- เดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง 2.2 กิโลเมตร
Optional 1)

HongKong Disneyland ราคา 2,700 บาท / ท่าน (ไม่มีอาหารเย็นบริการ)
Optional 2)
Nong Ping กระเช้านองปิง ราคา 850 บาท / ท่าน  (ไม่มีอาหารเย็นบริการ)
Nong Ping กระเช้านองปิง + อาหารกลางวัน ราคา 1,350 บาท / ท่าน
- รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัคตาคาร (หากลูกค้าเลือกซื้อ Optional HongKong Disneyland หรือ Optional  Nong Ping กระเช้านองปิงจะไม่มีอาหารเย็นบริการ)
- เดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
- พักที่ Jing Jiang Inn , Goldmet Inn, Xian Quan Hotel  หรือเทียบเท่า

ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – วัดผู่โถว – ร้านบัวหิมะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ซิตี้ – โชว์ Mangrove Groove
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ถนนคู่รัก ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่ เหมาะสำหรับพักผ่อน
- แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7เมตร จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เป็นรูปปั้นนางฟ้า  ถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล
- นมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดผู่โถวซื่อ นมัสการองค์สังกระจาย, นมัสการเจ้าแม่กวนอิม, นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า, นมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
- เลือกชมหยก ที่ขึ้นชื่อของเมืองจูไห่
- ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะสรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ
- เลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ซิตี้
- รับประทาน อาหารค่ำ ณ ภัคตาคาร
- ชมโชว์ Mangrove Groove เป็นโชว์น้ำแบบ 3D การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯกว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
- พักที่ Shan Shui Hotel หรือเทียบเท่า

เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – ช็อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน
- นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
- ชมร้านหยก สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของจีน แผ่นดินใหญ่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- อิสระเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปฯลฯ
- บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 07 เมษายน 2561 13,999
11 - 13 เมษายน 2561 14,999
13 - 15 เมษายน 2561 19,999
15 - 17 เมษายน 2561 14,999
19 - 21 เมษายน 2561 10,999
26 - 28 เมษายน 2561 10,999
03 - 05 พฤษภาคม 2561 9,999
11 - 13 พฤษภาคม 2561 9,999
18 - 21 พฤษภาคม 2561 9,999