โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 173 ครั้ง

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซุปเปอร์ฮีโร่

ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ / สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น / ลิตเติ้ลเอโดะ / วัดอาซากุสะ / ผ่านชมโตเกียวสกายทรี / ช้อปปิ้งชินจูกุ / อาบน้ำแร่ธรรมชาตb / ดินเนอร์ขาปูยักษ์ / FREE WIFI ON BUS

ราคาเริ่มต้น
19,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ เมืองซาวาระ เป็นเมืองเล็กๆ เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน  มีชื่อเรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย      
- พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
- ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ชม ทุ่งดอกพิงค์มอส
- เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ให็ได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- พักที่Fuji San Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน 
- ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่จะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้
- สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ตลาดอะเมโยโกะ ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต่ก่อนนั้นบริเวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกร้านขนมเหล่านี้ว่า “Ameya Yokocho” จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ
- เดินทางไป ย่านโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990
- ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ
- อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
17-20 เมษายน 2561 24,888.-
18-21 เมษายน 2561 24,888.-
19-22 เมษายน 2561 24,888.-
20-23 เมษายน 2561 24,888.-
21-24 เมษายน 2561 24,888.-
22-25 เมษายน 2561 24,888.-
23-26 เมษายน 2561 24,888.-
24-27 เมษายน 2561 24,888.-
25-28 เมษายน 2561 24,888.-
26-29 เมษายน 2561 24,888.-
27-30 เมษายน 2561 25,888.-
28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 25,888.-
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 25,888.-
30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561 25,888.-
01-04 พฤษภาคม 2561 25,888.-
02-05 พฤษภาคม 2561 25,888.-
03-06 พฤษภาคม 2561 25,888.-
04-07 พฤษภาคม 2561 25,888.-
05-08 พฤษภาคม 2561 20,888.-
06-09 พฤษภาคม 2561 20,888.-
07-10 พฤษภาคม 2561 20,888.-
08-11 พฤษภาคม 2561 20,888.-
09-12 พฤษภาคม 2561 20,888.-
10-13 พฤษภาคม 2561 20,888.-
11-14 พฤษภาคม 2561 20,888.-
12-15 พฤษภาคม 2561 20,888.-
13-16 พฤษภาคม 2561 20,888.-
14-17 พฤษภาคม 2561 20,888.-
15-18 พฤษภาคม 2561 20,888.-
16-19 พฤษภาคม 2561 20,888.-
17-20 พฤษภาคม 2561 20,888.-
18-21 พฤษภาคม 2561 20,888.-
19-22 พฤษภาคม 2561 20,888.-
20-23 พฤษภาคม 2561 20,888.-
21-24 พฤษภาคม 2561 20,888.-
22-25 พฤษภาคม 2561 20,888.-
23-26 พฤษภาคม 2561 19,888.-
24-27 พฤษภาคม 2561 19,888.-
25-28 พฤษภาคม 2561 19,888.-
26-29 พฤษภาคม 2561 19,888.-
27-30 พฤษภาคม 2561 19,888.-