โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 105 ครั้ง

Snow Wall Japan Alps 1

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / เมืองทาคายาม่า / ลิตเติ้ลเกียวโต / เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ / ปราสาทมัตสึโมโต้ / เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ / กำแพงหิมะ / เกียวโต / ศาลเจ้าเฮอัน / ร้านชงชา / ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ / ช้อปปิ้งชินไชบาชิ / ปราสาทโอซาก้า / ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท / เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ราคาเริ่มต้น
31,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า
- เดินทางสู่ ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ
- อิสระอาหารเย็น ณ จุด พักรถ
- พักที่ Hashima Daily Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก ภายในหมู่บ้านที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีเอกลักษณ์ของบ้านในแบบกัสโชสึคุริ บ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น
- ชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
- เดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี
- ดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ นำท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ / ออนเซ็น
- พักที่ Itoen Hotel Asama no yu หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- สัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์
- เดินทางสู่ สถานีโองิซาวะ นำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่า
- ชมเขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ
- นั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะได
- โดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วงสู่สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน
- เดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า ลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น
- ชม ยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ
- เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น
- เดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น
- เดินทางสู่สถานีบีโจดัยระ แล้วโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่สถานีทาเตยามะ
- รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
- พักที่ Gujo Vacance Mura Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น
- ทดลอง พิธีชงชาญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความสุนทรีย์พิถีพิถันโดยการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะแบบต้นฉบับของพิธีชงชา จากนั้นอิสระให้ได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูกตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- เดินทางสู่เมือง โอซาก้า 
- ละลายเงินเยน ช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดตงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางไป สนามบินคันไซ
- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
18 - 22 เมษายน 2561 35,900
25 - 29 เมษายน 2561 35,900
2 - 6 พฤษภาคม 2561 35,900
9 - 13 พฤษภาคม 2561 34,900
23 - 27 พฤษภาคม 2561 33,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561 33,900
6 - 10 มิถุนายน 2561 32,900
13 - 17 มิถุนายน 2561 32,900
20 - 24 มิถุนายน 2561 31,900