โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 117 ครั้ง

Snow Wall Japan Alps 2

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / เมืองทาคายาม่า / ลิตเติ้ลเกียวโต / เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ / ปราสาทมัตสึโมโต้ / เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ / กำแพงหิมะ/ ห้างโดทงพลาซ่า / ชินไซบาชิ / ริงกุเอ้าท์เลท

ราคาเริ่มต้น
27,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า
- เดินทางสู่ ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ
- อิสระอาหารเย็น ณ จุด พักรถ
- พักที่ Hotel Koyo Gifu หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก ภายในหมู่บ้านที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีเอกลักษณ์ของบ้านในแบบกัสโชสึคุริ บ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น
- ชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
- เดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณและร้านค้าหลากหลาย
- เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้
- แวะถ่ายรูป ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ
- รับประทานอาหารค่ำ เมนู BBQ YAKINIKU 
- พักที่ Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- สัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์
- เดินทางสู่ สถานีโองิซาวะ เดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่า โดยนั่งรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเต็น นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
- ชมเขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ
- นั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะได
- โดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง สู่สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน
- เดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า ลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น
- ชม ยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ
- เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น
- เดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สถานีบีโจดัยระ
- โดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่สถานีทาเตยามะ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
- หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ออนเซ็น
- พักที่ Gujo Vacance Mura Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่ โอซาก้า
- ดินทางสู่ ห้างโดทงพลาซ่า DOTON PLAZA ให้ได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก หลากหลายรายการ
- ละลายเงินเยน ช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
- ถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะ
- อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
- เดินทางไปช้อปปิ้ง ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท Rinku Premium Outlets แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
- เดินทางไป สนามบินคันไซ
- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
22 - 25 เมษายน 2561 32,900
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561 33,900
6 - 9 พฤษภาคม 2561 31,900
13 - 16 พฤษภาคม 2561 29,900
20 - 23 พฤษภาคม 2561 29,900
27 - 30 พฤษภาคม 2561 29,900
3 - 6 มิถุนายน 2561 28,900
10 - 13 มิถุนายน 2561 28,900
17 - 20 มิถุนายน 2561 27,900