โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 138 ครั้ง

HAPPY OSAKA กำแพงหิมะ&ชิราคาวาโกะ

สัมผัสเส้นทางอัลไพน์ทาเตยามะ-คุโรเบะ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / หมู่บ้านลิตเติ้ลโตเกียว / ปราสาทมัตสึโมโต้ / ชิมเมนู YAKINIKU BUFFET สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

ราคาเริ่มต้น
25,678
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
 -อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set
- เดินทางสู่เมือทาคายาม่า ถ่ายรูปด้านนอกทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ
- เดินชมหมู่บ้าน Little Kyoto หรือเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี
- ชมความงดงามของปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- สัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยามะ-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์
- เดินทางสู่สถานีทาเตยามะ
- โดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ
- เดินทางสู่สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น
- ชมยอดเขาทาเตยามะ มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ
- เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set
- ชมเขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู YAKINIKU BUFFET
- หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์การอาบน้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
- พักที่ GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางชมบริเวณโดยรอบของปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท
- เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี JTC DUTY FREEเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกปลอดภาษี นานาชนิด
- ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า
- อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
15 - 19 เมษายน 2561 33,999
19 - 23 เมษายน 2561 28,999
21 - 25 เมษายน 2561 25,678
26 - 30 เมษายน 2561 25,678
27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 30,999
10 - 14 พฤษภาคม 2561 30,999
11 - 15 พฤษภาคม 2561 30,999
17 - 21 พฤษภาคม 2561 30,999
18 - 22 พฤษภาคม 2561 30,999
24 - 28 พฤษภาคม 2561 30,999
25 - 29 พฤษภาคม 2561 30,999
26 - 30 พฤษภาคม 2561 30,999
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2561 29,999
01 - 05 มิถุนายน 2561 28,999
07 - 11 มิถุนายน 2561 28,999
08 - 12 มิถุนายน 2561 28,999
14 - 18 มิถุนายน 2561 28,999
15 - 19 มิถุนายน 2561 28,999
21 - 25 มิถุนายน 2561 28,999