โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 19 ครั้ง

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

ช้อปปิ้งหลอวู่ / สวนหยวนหมิงหยวน / วัดแชกง / วัดหวังต้าเซียน / ช้อปปิ้งนาธาน / พิเศษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง

ราคาเริ่มต้น
10,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
HongKong Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบิน Chek Lap Kok
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง
- พักที่ HONG LI LAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ท่านช้อปปิ้งที่หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย
- เลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองจูไห่โดยรถโค้ช แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย
-พักที่ JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ฮ่องกง โดย เรือเฟอร์รี่
- เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้
- เดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ชมยาจีนซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
- อิสระให้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 – 11 มีนาคม 2561 10,999
20 – 22 เมษายน 2561 10,999
27 – 29 เมษายน 2561 11,999
04 – 06 พฤษภาคม 2561 11,999
11 – 13 พฤษภาคม 2561 11,999
18 – 20 พฤษภาคม 2561
**Bus 1 **
11,999
18 – 20 พฤษภาคม 2561
**Bus 2**
11,999
25 – 27 พฤษภาคม 2561 11,999
01 – 03 มิถุนายน 2561 11,999
08 – 10 มิถุนายน 2561 11,999
15 – 17 มิถุนายน 2561 11,999
22 – 24 มิถุนายน 2561 11,999
29 มิ.ย. – 01 ก.ค.  61 11,999
06 – 08 กรกฎาคม 2561 11,999
13 – 15 กรกฎาคม 2561 11,999
20 – 22 กรกฎาคม 2561 11,999
27 – 29 กรกฎาคม 2561 13,999
03 – 05 สิงหาคม 2561 11,999
10 – 12 สิงหาคม 2561 13,999
17 – 19 สิงหาคม 2561 10,999
24 – 26 สิงหาคม 2561 10,999
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 10,999
07 – 09 กันยายน 2561 10,999
14 – 16 กันยายน 2561 10,999
21 – 23 กันยายน 2561 10,999
19 – 21 ตุลาคม 2561 11,999