โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 97 ครั้ง

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

ช้อปปิ้งหลอวู่ / สวนหยวนหมิงหยวน / วัดแชกง / วัดหวังต้าเซียน / โชวสุดอลังการ หยวนหมิงหยวน / สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว-หยุคโหลว / พิเศษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง

ราคาเริ่มต้น
9,999
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น

- บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบิน Chek Lap Kok
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง
- พักที่ HONG FX HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช้อปปิ้งที่หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย
- เลือกชมร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองจูไห่โดยรถโค้ช แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
- ชมสวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
- ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย
- พักที่ JIN JIANG HOTEL หรือระดับเดียวกัน

จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่
- เดินทางสู่วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้
- เดินทางสู่วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภัย
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
- ชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอทอปท้องถิ่นของฮ่องกง ชมยาจีนซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ
- อิสระให้เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
- บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
02 – 04 มิถุนายน 2561 9,999
09 – 11 มิถุนายน 2561 9,999
16 – 18 มิถุนายน 2561 9,999
23 – 25 มิถุนายน 2561 9,999
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 9,999
01 – 03 กันยายน 2561 9,999
08 – 10 กันยายน 2561 9,999
15 – 17 กันยายน 2561 9,999
22 – 24 กันยายน 2561 9,999