โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 82 ครั้ง

OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS

สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม / เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน / ชมทุ่งดอก PINKMOSS หลากสีสันอันสวยงาม / ช้อปปิ้งจุใจที่ ชินจูกุ อิออน มอลล์ / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

ราคาเริ่มต้น
39,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดองเมือง ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางถึง สนามบินคันไซ
- พักที่ KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ำยัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย
- เดินทางสู่ วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว
- เดินทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองทาคายาม่า ชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ
- ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
-  เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! เมนูปิ้งย่างพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
- พักที่ TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ โดยการเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ 
- เดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น
- ชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ
- เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- เดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่สถานีคุโรเบไดระ
- ชมเขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
- พักที่ FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชม ดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์มอส มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ทั้งสีชมพูและสีขาว
*[กรุ๊ปที่เดินทางหลัง 20 พ.ค.61] นำท่านชมดอกไม้ ณ สวนดอกไม้ HANANO MIYAKO ที่ใกล้ทะเลสาบยามานะกาโกะและอยู่ใกล้กันกับภูเขาไฟฟูจิ มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12-17 เมษายน 2561 51,999
12-17 เมษายน 2561 51,999
13-18 เมษายน 2561 51,999
13-18 เมษายน 2561 51,999
14-19 เมษายน 2561 49,999
14-19 เมษายน 2561 49,999
15-20 เมษายน 2561 47,999
16-21 เมษายน 2561 43,999
17-22 เมษายน 2561 43,999
18-23 เมษายน 2561 43,999
19-24 เมษายน 2561 43,999
20-25 เมษายน 2561 43,999
21-26 เมษายน 2561 43,999
22-27 เมษายน 2561 43,999
23-28 เมษายน 2561 43,999
24-29 เมษายน 2561 43,999
25-30 เมษายน 2561 43,999
26 เม.ย.-01 พ.ค. 2561 43,999
27 เม.ย.-02 พ.ค. 2561 43,999
28 เม.ย.-03 พ.ค. 2561 43,999
29 เม.ย.-04 พ.ค. 2561 43,999
30 เม.ย.-05 พ.ค. 2561 43,999
01-06 พฤษภาคม 2561 43,999
02-07 พฤษภาคม 2561 43,999
03-08 พฤษภาคม 2561 43,999
04-09 พฤษภาคม 2561 43,999
05-10 พฤษภาคม 2561 43,999
09-14 พฤษภาคม 2561 43,999
10-15 พฤษภาคม 2561 43,999
25-30 พฤษภาคม 2561 39,999
26-31 พฤษภาคม 2561 39,999