โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 159 ครั้ง

TOKYO FUJI DISNEYLAND

เที่ยวเต็มวัน พักหรู 4 ดาว / โตเกียว ดิสนี่ย์แลนด์ / ล่องทะเลสาบอาชิ / หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค / วัดอาซากุสะ / ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว / ผ่านชมโตเกียวสกายทรี / ช๊อปปิ้งสุดมวันส์ย่านดังชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น
13,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
- พักที่ KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี พบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน
- อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ KEISEI HOTEL MIRAMARE หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ชมวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาด
- ล่องทะเลสาบอาชิ และชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ
- ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่โอชิโนะฮัคไค สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่วัดอาซากุสะ ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ประตูฟ้าคำรณ ซึ่งเป็นโคมไฟสีแดง ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05-09 มีนาคม 2561 26,999
13-17 มีนาคม 2561 26,999
14-18 มีนาคม 2561 26,999
15-19 มีนาคม 2561 26,999
07-11 เมษายน 2561 31,999
08-12 เมษายน 2561 34,999
13-17 เมษายน 2561 45,999
16-20 เมษายน 2561 27,999
20-24 เมษายน 2561 25,999
21-25 เมษายน 2561 25,999
23-27 เมษายน 2561 25,999
25-29 เมษายน 2561 25,999
26-30 เมษายน 2561 25,999
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 25,999
28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 29,999
29 เม.ย. - 03 พ.ค. 2561 29,999
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 2561 29,999
03-07 พฤษภาคม 2561 29,999
04-08 พฤษภาคม 2561 29,999
05-09 พฤษภาคม 2561 29,999
10-14 พฤษภาคม 2561 24,999
11-15 พฤษภาคม 2561 24,999
12-16 พฤษภาคม 2561 23,999
17-21 พฤษภาคม 2561 23,999
18-22 พฤษภาคม 2561 23,999
19-23 พฤษภาคม 2561 23,999
24-28 พฤษภาคม 2561 23,999
25-29 พฤษภาคม 2561 23,999
26-30 พพฤษภาคม 2561 23,999
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2561 23,999
01-05 มิถุนายน 2561 19,999
07-11 มิถุนายน 2561 19,999
08-12 มิถุนายน 2561 19,999
09-13 มิถุนายน 2561 19,999
14-18 มิถุนายน 2561 19,999
15-19 มิถุนายน 2561  ̶1̶9̶,̶9̶9̶9̶  13,999
16-20 มิถุนายน 2561 19,999
21-25 มิถุนายน 2561 19,999
22-26 มิถุนายน 2561 19,999
23-27 มิถุนายน 2561 19,999