โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 71 ครั้ง

THE HIGHEST FANSIPAN

สถานที่ถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND / หมู่บ้าน Cat Cat / ขึ้นกระเช้าชมวิว เขาฟานซิปัน / ช๊อปปิ้งตลาด Love Market, Coc Leu Market / ภูเขาฮามลอง / น้ำตกสีเงิน / ล่องเรือกระจาด "ฮาลองบก" / ถ้ำตามก๊ก / วัดบายดิงห์ / Free ถุงผ้า+พัด+หมวก

ราคาเริ่มต้น
11,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางต่อสู่เมืองซาปา
- ชมหมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
- พักที่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรือระดับเทียบเท่า*

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าขึ้นไปเพื่อชมหมอกและเมฆคลุมเมืองซาปาในยามเช้า
- เดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้า สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- หลังจากรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อย อิสระเดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
- พักที่ NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA  *หรือระดับเทียบเท่า*

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ช๊อปปิ้งสินค้าพิ้นเมืองต่างๆ ตลาด COC LEU MARKET และถ่ายรูปสัญลักษณ์ ที่ด่านชายแดนเวียดนาม - จีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางต่อสู่เมืองนิงบิงห์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL  *หรือระดับเทียบเท่า*

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ผ่านท้องน้ำ และถ้ำต่างๆ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะซื้อของฝากที่ตลาดพื้นเมือง พบของฝากพื้นเมืองของเวียดนามหลากหลาย
- สักการะวัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า
- บริการอาหารด้วยเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 12,888
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 14,888
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561  ̶1̶4̶,̶8̶8̶8̶  11,888
01 – 04 มีนาคม 2561 13,888
02 – 05 มีนาคม 2561 13,888
08 – 11 มีนาคม 2561 12,888
15 – 18 มีนาคม 2561 12,888
16 – 19 มีนาคม 2561 13,888
22 – 25 มีนาคม 2561 12,888
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 12,888
05 – 08 เมษายน 2561 13,888
06 – 09 เมษายน 2561 13,888
11 – 14 เมษายน 2561 13,888
15 – 18 เมษายน 2561 12,888
19 – 22 เมษายน 2561 12,888
26 – 29 เมษายน 2561 12,888
03 – 06 พฤษภาคม 2561 12,888
10 – 13 พฤษภาคม 2561 12,888
24 – 27 พฤษภาคม 2561 12,888
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 12,888
07 – 10 มิถุนายน 2561 12,888
14 – 17 มิถุนายน 2561 12,888
21 – 24 มิถุนายน 2561 12,888
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 12,888