โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 97 ครั้ง

เฉิงตู ซงผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน

เม่าเสี้ยน...อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) / อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า) / เฉิงตู...ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก / ถนนโบราณจินหลี่ / ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

ราคาเริ่มต้น
16,999
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
China Eastern
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู
- พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่อุทยานซงผิงโกว ชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ช่างไป๋ล่าไห่-เชี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ำเงินเข้ม และน้ำตกธารไข่มุก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ WEST QIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ออกเดินทางสู่อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ต๋ากู่ปิงชวน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้า ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส
- ชมทะเลสาบต๋ากู่ เป็นทะเลสาบที่สำคัญสุดในอุทยานแห่งนี้ น้ำในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ WEST QIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิต
- ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ”
- เดินทางสู่ถนนคนเดินชุนซีลู่ อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทั
- พักที่ SUPER YARD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- แวะชมร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด
- เดินทางสู่ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
- เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมาย เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561 16,999
25 - 29 เมษายน 2561 17,999
09 - 13 พฤษภาคม 2561 16,999
23 - 27 พฤษภาคม 2561 16,999