โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม : 85 ครั้ง

บาหลี HOT PROMOTION

บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย / ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต / ชมวัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา / ชมหมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด / ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำไฟ KACAK FIRE DANCE

ราคาเริ่มต้น
18,911
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือเกาะบาหลี
- ชมวัดอูลูวาตู ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร
- ชมระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Sun Boutique hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- ชมศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป
- เดินทางสู่ศูนย์เครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของบาหลี
- เดินทางไปยังหมู่บ้านคินตามณี ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์
- ชมวัดเตียร์ตาอัมปีล วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง
- อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
- พักที่ Sun Boutique hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดอูลันดานู บราตัน วัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร
- เดินทางไปยังแหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมด กาแฟขี้ชะมดนั้นถือเป็นกาแฟขึ้นชื่อของบาหลี ชมวิธีการผลิตและซื้อเป็นของฝากที่ระลึก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดทานาห์ลอต วัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ  เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Sun Boutique hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ร้านกฤษณา ร้านขายของฝากชื่อดังที่ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแห่งนี้ อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผ้าบาติก, งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับสวยงาม อิสระเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
15 - 18 มีนาคม 2561 18,911
19 - 22 เมษายน 2561 19,911
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 19,911
17 - 20 พฤษภาคม 2561 19,911