โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 92 ครั้ง

Seasonal Pro Taiwan

เที่ยวชมอุทยาเหย่หลิว / ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และย่านซีเหมินติง / พิเศษ...เป็ดย่าง+อาหารทะเล+กุ้งมังกร

ราคาเริ่มต้น
14,999
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Tiger air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่ไทเป
- พักที่ FULLON HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วัดจงไถฉันซื่อ วัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างหลายๆ นิกายเข้าด้วยกัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เป็ดย่าง
- ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน ชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก
- นมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
- กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู
- แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตจากเห็ดหลินจือ
- ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นไต้หวัน โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์ฝ่งเจี่ยเป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าครบครันทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอาง  และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้ง
- พักที่ HETI HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวันที่ร้านเหว่ยเก๋อ และยังมีขนมอื่นๆ
- เลือกซื้อสินค้า Cosmetics ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางค์มากมาย
- เที่ยวชมอุทยานเหย่หลิว เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาแต่งดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ชมเศียรพระราชินีอลิซเบธซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารทะเล+กุ้งมังกร
- เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWAN เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศ
- เดินทางสู่ตึกไทเป 101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
- ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวันซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้เวลาในการช้อปปิ้ง
- พักที่ TAN LONG HOTEL หรือเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
- แวะศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม GERMANIUM มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ ซึ่งเป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพการช่วยในการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย
- อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้มีเวลาช้อปปิ้ง
- เดินทางสู่กลอเรียเอาท์เล็ตส์ GOLRIA OUTLET ห้างแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟส ประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 - 13 มีนาคม 2561 14,999
13 - 16 เมษายน 2561 22,999
14 - 17  เมษายน 2561 22,999
19 - 22 พฤษภาคม 2561 16,999
14 - 17 มิถุนายน 2561 16,999
12 - 15 กรกฎาคม 2561 16,999
27 - 30 กรกฎาคม 2561 19,999
23 - 26 สิงหาคม 2561 16,999
07 - 10 กันยายน 2561 16,999
22 - 25 กันยายน 2561 16,999