โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 86 ครั้ง

Hokkaido มะม่วงหวาน เรือตัดน้ำแข็ง

ส่องความน่ารักของน้องเพนกวิน ณ สวนสัตว์อะซาฮิยามะ / ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Garinko II) ไฮไลท์ของเมืองมอนเบ็ทสึ / สัมผัสความงาม น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ / ชมความงามของคลองโอตารุ / ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ห้างอิออน มอลล์

ราคาเริ่มต้น
29,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Asia Atlantic Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 

- เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด
- เดินทางสู่หมู่บ้านราเมง เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจำนวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้
- อิสระอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเมง
- ชมสวนสัตว์อะซาฮิยามะ ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม
- พักที่ Monbetsu หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ
- รับประทานอาหารเที่ยง
- ชมน้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ น้ำตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม น้ำตกทั้งสองสายตั้งอยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร
- อิสระช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- อิสระอาหารค่ำ ภายในศูนย์อาหารของอิออน มอลล์
- พักที่ ART ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ” ชมขั้นตอนการทำชอคโกแลตที่ขึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร
- รับประทานอาหารเที่ยง
- ชมคลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง
- อิสระเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่น พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ที่รวบรวมกล่องดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ JTC DUTY FREE
- อิสระอาหารค่ำ
- พักที่ PREMIER HOTEL SAPPO-RO หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางกลับสู่ปะเทศไทย บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
18-22 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
19-23 กุมภาพันธ์ 2561 29,999
25 ก.พ.-01 มี.ค. 2561 31,900
26 ก.พ.-02 มี.ค. 61 31,900
04-08 มีนาคม 2561 30,999
05-09 มีนาคม 2561 30,999
11-15 มีนาคม 2561 30,999
12-16 มีนาคม 2561 30,999
18-22 มีนาคม 2561 30,999
19-23 มีนาคม 2561 30,999