โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา

ผู้เข้าชม : 79 ครั้ง

ศรีลังกา ดินแดนมรดกโลก

เที่ยวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา / นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว / ชมเขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 / ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก / ตามรอยสายสัมพันธ์บนเส้นทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา

ราคาเริ่มต้น
23,911
ประเทศ
ศรีลังกา
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Srilankan
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
- บริการอาหารกลางวัน
- เดินทางสู่เมืองดัมบุลลา
- ชมวัดถ้ำดัมบุลลา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกันมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป
- เดินทางต่อสู่เมืองสิกิริยา
- บริการอาหารค่ำ
- พักที่ Pelwehera Village Resort หรือ เทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า
- เดินทางสู่เขาสิกิริยา
- ชมพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา หรือที่รู้จักในนาม ภูเขาสิงโต หรือแท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด
- บริการอาหารกลางวัน
- เดินทางต่อไปยังเมืองแคนดี้
- ชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี
- ชมการร่ายรำและการแสดงพื้นเมือง ของชาวสิงหล ที่สวยงามตระการตา
- เดินทางสู่วัดดาลาดา มาลิกาวา หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักที่ Oak-Ray Regency Hotel หรือ เทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางสู่ เมือง นูวารา เอลิยา
- รับประทานอาหารกลางวัน
- ชมไร่ชาซีลอน,โรงงานผลิตชา ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกาสินค้าส่งออกอันสําคัญของศรีลังกา
- รับประทานอาหารค่ำ
- พักที่ Oak-Ray Regency Hotel หรือ เทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดกัลยาณี ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด ภายในห้องวิหารของวัดกัลณียานั้น มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม เนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณียานั้นเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ ชาดก และตำนานต่างๆ
- ชมวัดคงคาราม เป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ ภายในมีพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ กำลังโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศุนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารค่ำ
- เดินทางสู่สนามบิน

- เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 - 13 มีนาคม 2561 23,911
24 - 28 มีนาคม 2561 24,911
13 - 17 เมษายน 2561 29,911
27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 26,911