โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 112 ครั้ง

TOKYO FUJI IBARAKI สกี วาไรตี้

วัดอาซากุสะ / ชมโตเกียวสกายทรี / ]่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำ / หุบเขาโอวาคุดานิ / สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ และอิสระเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น / ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน / นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ / ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ / ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ราคาเริ่มต้น
20,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
- ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
- ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
- ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
- เดินทางสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำร้อนและถ้ากำมะถันหลงเหลืออยู่ และที่หุบเขานี้ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- พักที่ โรงแรม Fuji Mountain Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
- ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น
- เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก จุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อ เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี
- สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว จำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท สนุกกับสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะ
- นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก
- เดินทางสู่เมืองอิบารากิ
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ ซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ของเมืองอิบารากิ
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ Tsukuba Onsen Hotel หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สวนไคราคุเอน ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น สามารถเดินชมได้ตลอดปีเพราะจะมีการเปลี่ยนต้นไม้ให้เข้ากับฤดู
- เดินทางไปย่านโอไดบะ แหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว 
- ชมหุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง หน้าห้างไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่ตลาดอะเมโยโกะ ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01-05 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
02-06 กุมภาพันธ์ 2561 25,999
03-07 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
04-08 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
05-09 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
06-10 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
07-11 กุมภาพันธ์ 2561  ̶2̶8̶,̶9̶9̶9̶  ลดเหลือ 20,888
08-12 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
09-13 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
10-14 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
11-15 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
12-16 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
13-17 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
14-18 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
15-19 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
16-20 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
17-21 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
18-22 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
19-23 กุมภาพันธ์ 2561 23,999
20-24 กุมภาพันธ์ 2561 26,999
21-25 กุมภาพันธ์ 2561 28,999
22-26 กุมภาพันธ์ 2561 28,999
23-27 กุมภาพันธ์ 2561 28,999
24-28 กุมภาพันธ์ 2561 27,999
25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2561 25,999
26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2561 26,999
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 28,999
01-05 มีนาคม 2561 28,999
02-06 มีนาคม 2561 28,999
03-07 มีนาคม 2561 28,999