โปรแกรมทัวร์ตุรกี

ผู้เข้าชม : 86 ครั้ง

แกรนด์ตุรกี

ชมความงดงามของมัสยิดเก่าแก่ “Grand Mosque” แห่งเมืองบูร์ซา / สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม / ชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน / สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” / ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ / ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

ราคาเริ่มต้น
29,400
ประเทศ
ตุรกี
ระยะเวลา
10วัน 8คืน
สายการบิน
Qatar Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สวนลุมพินี ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 กรุงเทพฯ
- เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
- ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์)
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ RAMADA ENCORE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เมืองบูร์ซา
- ชมความงามของมัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซา ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดาร
- ชมสุสานสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา
- ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหมตลาดเมืองบูร์ซา ตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองอิซเมียร์
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ RAMADA PLAZA HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- ชมมัสยิดโคนัค มัสยิดรูปทรงวงกลมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตจัตุรัสโคนัค ในรูปแบบสถาปัตยกรรมออตโตมัน หลังคา ประตู หน้าต่าง ถูกล้อมรอบด้วยกระเบื้องเซรามิกและหินอย่างสวยงาม
- ชมหอนาฬิกาอิซเมียร์ หอนาฬิกาหินอ่อน ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจัตุรัสโคนัค ปัจจุบันหอนาฬิกาแห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอิซเมียร์
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมเมืองโบราณเอเฟซุส ในอดีตใช้เป็นที่เป็นที่ประชุม จัดแสดงละครและการต่อสู้สิงสาราสัตว์ของเหล่าทาส
- เดินทางสู่เมืองคูซาดาซี
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ ROYAL PALACE HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินเข้าสู่โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี
- เดินทางสู่ Sirince Village หมู่บ้านที่มีเสน่ห์ที่มีชื่อเสียงด้านไวน์ผลไม้  อิสระชื่นชมความงามของหมู่บ้านและลิ้มรสไวน์ผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่
- ชมปราสาทปุยฝ้าย หน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ TRIPOLIS HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เมืองคอนย่า
- ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา อาคารหลังใหญ่ที่มีโดมสีเขียวทรงแปลกตาหลังนี้แม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ในอดีตใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย
- ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ Sultan Han Caravanserai คาราวานสไลน์ ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ AVRASYA HOTEL  ที่พักระดับใกล้เคียง

สำหรับท่านที่สนใจ ขึ้นบอลลูน เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ ราคาประมาณ 210 USD ต่อท่าน
- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
- ชมเมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็ นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่อุชิซาร์ หนึ่งในความมหัศจรรย์ของคัปปาโดเกีย หุบเขาอุซิซาร์ หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย
- แวะชมโรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ AVRASYA HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง 

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่กรุงอังการา
- เก็บภาพทะเลสาบเกลือ
- เดินทางสู่สุสานอตาเติร์ก เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามกู้ อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ RAMADA ENCORE HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- ชมฮิปโปโดรม หรือสนามแข่งม้าโบราณ ซึ่งมีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร
- ชมพระราชวังทอปคาปี เข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย
- ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อกับทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่า
- เดินทางสู่แกรนด์บาซาร์ ตลาดช้อปปิ้งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกีเป็นตลาดสไตล์เตอร์กิชแท้ ๆ ภายในตลาดตกแต่งไว้อย่างสวยงามและเป็นตลาดเก่าแก่เปิดมานานกว่า 1,500 ปี
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ RAMADA ENCORE HOTEL ที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เหิรฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศกาตาร์)

- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยสวัสดิภาพ
- บริการรถปรับอากาศ เดินทางกลับสู่ สวนลุมพินี ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6 กรุงเทพมหานคร


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
22 ก.พ. - 03 มี.ค. 2561 29,400
01 - 10 มีนาคม 2561 29,400
08 - 17 มีนาคม 2561 29,400
15 - 24 มีนาคม 2561 31,400