โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 60 ครั้ง

มัณฑะเลย์-พุกาม-สกายน์-อมรปุระ

ล่องแม่น้ำอิระวดี / ทะเลสาบตองตามัน / สะพานไม้อูเบ็ง / ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี / พระราชวังมัณฑะเลย์ / พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

ราคาเริ่มต้น
14,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ บริการอาหารบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- ชมวัดกุสินารา เป็นวัดที่มีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน มีความสวยงามมาก
- เดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา 
- พักที่ SHWE HTEE HOTEL/ SHE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
- ชมเจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
- ชมเจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตามัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์
- ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
- ชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
- พักที่ BAGAN LAND MARK HOTEL / RAZAGGYO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมวัดติโลมินโล เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก
- นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
- ชมวิหารธรรมยันจี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ พระองค์เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม
- ชมวัดอนันดา วิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม
- ชมวัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า
- ชมวัดกุบยางกี สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
-  แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ
- เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SHWE HTEE HOTEL/ SHE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ แวะชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
01-04 ก.พ.61 14,900
08-11 ก.พ.61 14,900
15-18 ก.พ.61 15,900
22-25 ก.พ.61 14,900
01-04 มี.ค.61 15,900
08-11 มี.ค.61 14,900
15-18 มี.ค.61 14,900
22-25 มี.ค.61 14,900
29-01เม.ย.61 14,900