โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 101 ครั้ง

มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-มิงกุน

สะพานไม้อูเบ็ง / ล่องแม่น้ำอิระวดี / ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ / พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง / เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)

ราคาเริ่มต้น
13,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ บริการอาหารบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
- ไปพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- ชมวัดกุสินารา เป็นวัดที่มีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน
- เดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา
- พักที่ SHWE HTEE HOTEL/ SHE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน
- ทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ
- ชมเจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง
- ชมระฆังมิงกุน ถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว
- ชมเจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้สมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตามัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์
- ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้
- ชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

- พักที่ BAGAN LAND MARK HOTEL / RAZAGGYO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมวัดติโลมินโล สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา
- นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
- ชมวิหารธรรมยันจี สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป โดยพระเจ้านะระตู่
- ชมวัดอนันดา ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม
- ชมวัดมนุหา โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า
- ชมวัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SHWE HTEE HOTEL/ SHE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ แวะชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่อง

 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
01-04 ก.พ.61 14,900
08-11 ก.พ.61 14,900
15-18 ก.พ.61 14,900
22-25 ก.พ.61 14,900
01-04 มี.ค.61 14,900
08-11 มี.ค.61 13,900
15-18 มี.ค.61 13,900
22-25 มี.ค.61 13,900
29-01 เม.ย.61 14,900