โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 97 ครั้ง

MYANMAR มัณฑะเลย์-พินอูลวิน

สวนพฤษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี / สะพายไม้อูเบ็ง / พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง / พินอูลวิน / ตลาดตูมิงกะลา / หอนาฬิกา / อาคารเก่าแก่แบบโคโลเนียน / วัดมหาอันทุกันตา

ราคาเริ่มต้น
12,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า บริการอาหารบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์
- เดินทางสู่เมืองพินอูลวิน (หรือเมืองเมย์เมียว) เป็นเมืองตากอากาศสมัยอาณานิคมอังกฤษ
- ชมไฮไลท์ของเมืองพินอูลวิน สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงาม
- ชมอาคารเก่าแก่แบบโคโลเนียน
- นมัสการหลวงพ่อสมหวังที่วัดมหาอันทุกันตา
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Royal Park View Hotel  หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- ชมตลาดตูมิงกะลา เป็นตลาดที่สะอาดและมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อหา
- แวะถ่ายรูปหอนาฬิกาเก่าใจกลางเมืองพินอูลวิน
- เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สักสวยงามแห่งหนึ่งของเอเชีย
- ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ
- ชมวัดกุโสดอ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4
- เดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Shwe Htee Hotel หรือเทียบเท่า

- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตามัน
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
10 –12 ก.พ. 61 13,900
24 –26 ก.พ. 61 13,900
10 –12 มี.ค. 61 12,900
31 มี.ค.–02 เม.ย. 61 12,900
19 –21 พ.ค. 61 12,900
02 –04 มิ.ย. 61 12,900
16-18 มิ.ย. 61 12,900
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61 12,900
21 –23 ก.ค. 61 12,900
04 –06 ส.ค. 61 12,900
25 –27 ส.ค. 61 12,900