โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 101 ครั้ง

มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ

พระราชวังมัณฑะเลย์ / ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี / เจดีย์กวงมูดอร์ วัดกุโสดอ / เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

ราคาเริ่มต้น
10,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ บริการอาหารบนเครื่อง
- เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
- ชมวัดกุโสดอ
- ชมโรงงานทำทองคำเปลว
- เดินทางสู่เขามัณฑะเลย์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา
- พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดี
- ทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน
- ชมเจดีย์มิงกุน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองสกายน์
- ชมเจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง 
- ชมเจดีย์อูมินทงแส่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง
- เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ บริการอาหารบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
27 –29 ม.ค. 61 10,900
10 –12 ก.พ. 61 11,900
24 –26 ก.พ. 61 11,900
10 –12 มี.ค. 61 10,900
31 มี.ค.–02 เม.ย. 61 10,900
19 –21 พ.ค. 61 10,900
02 –04 มิ.ย. 61 10,900
16-18 มิ.ย. 61 10,900
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61 10,900
21 –23 ก.ค. 61 10,900
04 –06 ส.ค. 61 10,900
25 –27 ส.ค. 61 10,900