โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 65 ครั้ง

MYANMAR มัณฑะเลย์

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง / สะพานไม้อูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์ / เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

ราคาเริ่มต้น
7,979
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
- เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
- ชมวัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี
- ชมวัดกุโสดอ
- ชมวัดกุสินารา
- เดินทางสู่เขามัณฑะเลย์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุ้งเผา
- พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง
- ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง
- ชมโรงงานทำทองคำเปลว
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- เข้าสู่พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
- แวะชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
27 –29 ม.ค. 61 7,979
10 –12 ก.พ. 61 8,989
24 –26 ก.พ. 61 8,989
10 –12 มี.ค. 61 7,979
31 มี.ค.–02 เม.ย. 61 7,979
19 –21 พ.ค. 61 7,979
02 –04 มิ.ย. 61 7,979
16-18 มิ.ย. 61 7,979
30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61 7,979
21 –23 ก.ค. 61 7,979
04 –06 ส.ค. 61 7,979
25 –27 ส.ค. 61 7,979