โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 71 ครั้ง

บัลแกเรีย โรมาเนีย

ชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ / ชมความสวยงามสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ / ชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครอง / เข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก / เข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” / ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ราคาเริ่มต้น
49,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
Qatar Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย บัลแกเรีย (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ กรุงโดฮาร์ ประเทศการ์ตาร์)
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวบัลแกเรียน มีสิ่งของต่างๆอันล้ำค่าหายากมากมายที่จัดแสดง
- ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
- ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกัน
- ชมอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับสามในทวีปยุโรป “โบสถ์ยิวโซเฟีย”
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินทางไปยังเมืองรีล่า
- ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองพลอฟดิฟ
- ชมเมืองเก่าพลอฟดิฟ สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิม ผ่านชมโบราณสถานโรงละครกลางแจ้งแบบโรมันอายุกว่า 2,000 ปี ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และสภาโรมัน ผ่านชมสุเหร่าโบราณ, โรงอาบน้าแบบตุรกีโบราณ
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ IMPERIAL HOTEL  PLOVDIV หรือที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เมืองเวลีโค ทาร์โนโว ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองส์
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์”  ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงรักษาเอาไว้มากมายพอสมควร
- ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่ย่านถนนกูร์โก้ พบกับบ้านที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย
- เดินทางสู่เมืองรูเซ เพื่อข้ามพรมแดนไปยังโรมาเนียสู่เมืองบูคาเรสต์
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- ออกเดินทางไปยังเมืองซินาย่า
- ชมปราสาทเปเลส ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิใกลักับเมืองซินาย่า  เป็นปราสาทที่ประทับในฤดูร้อนของกษัตริย์ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองบราน 
- เข้าชมปราสาทบราน หรือที่รู้จักกันในนามของปราสาทแดร๊กคูล่า เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- ออกเดินทางสู่เมืองบราซอฟ
- ชมความสวยงามของเมืองบราซอฟที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม
- ชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย
- ชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาที่สวยงามสูงโดดเด่น ที่แสดงเวลาให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา
- ชมภายนอกโบสถ์ดำ เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย
- บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ออกเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต์
- บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

- บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- ชมความสวยงามของเมืองบูคาเรสต์
- ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ, โอเปร่าเฮ้าส์, โรงทหารแห่งชาติ, ผ่านชมประตูชัย ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส
- ถ่ายภาพด้านนอกคู่กับอาคารรัฐสภา หรือทำเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย  ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา
- อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- ชมกรุงบูคาเรสต์ ที่ได้รับสมญานามว่า ปารีสน้อยแห่งยุโรปตะวันออก
- อิสระกับอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
- ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
- เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
28 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 49,900
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2561  49,900
25 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 49,900