โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 152 ครั้ง

Myanmar มัณฑะเลย์

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง / สะพานไม้อูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์ / เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี / เมนูพิเศษ!! กุ้งเผา

ราคาเริ่มต้น
7,979
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง และเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
- ชมวัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมากซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก 
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- ชมวัดกุสินารา เป็นวัดที่มีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน มีความสวยงามมาก
- เดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา
- พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน
- ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
- เดินทางสู่พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย
- ชมโรงงานทำทองคำเปลว เป็นกรรมวิธีโบราณ ที่ใช้วิธีตีทองคำก้อนเล็กๆ ให้กลายเป็ฯแผ่นบางๆ
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- แวะชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดีย์ประดับประดาด้วยหยกทั้งภายใน และภายนอก
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
27 – 29 มกราคม 2561 7,979
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 8,989
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 8,989
10 –12 มีนาคม 2561 7,979
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 7,979
19 – 21 พฤษภาคม 2561 7,979
02 – 04 มิถุนายน 2561 7,979
16 – 18 มิถุนายน 2561 7,979
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 7,979
21 – 23 กรกฎาคม 2561 7,979
04 – 06 สิงหาคม 2561 7,979
25 – 27 สิงหาคม 2561 7,979