โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 84 ครั้ง

TAIWAN BEST VALUE

วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินวู่ / วัดหลงซาน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทธยานแห่งชาติเย่หลิว / ตึกไทเป 101 / ตลาดฟ่งเจีย / ซื่อหลินไนท์มาเก็ต / ตลาดซีเหมินติง / พิเศษ!! ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / มื้อพิเศษ!! บุเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น
14,777
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
- เหินฟ้าสู่ประเทศไต้หวัน
- เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
- เดินทางสู่ เมืองหนานโถว
- บริการอาหารเช้า ด้วยเมนูแซนวิช และน้ำผลไม้
- ลงเรือล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดพระถังซัมจั๋ง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)
- สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวิ่นหวู่
- เดินทางสู่เมืองไถจง
- แวะร้าน COSMETIC ที่มีเครื่องสำอางค์รวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
- เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
- อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดฟ่งเจี๋ย ให้ได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
- พักที่ SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่กรุงไทเป
- แวะชมศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)
- เลือกซื้อของฝากขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา 
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
- สนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
- พักที่ HOTEL INTRENDY ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านนาฬิกา – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูซีฟู้ดแบบไต้หวัน
- ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว โขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ
- แวะร้านนาฬิกา เลือกชมนาฬิกายี่ห้อยอดนิยมจากทั่วโลกมากมาย
- เก็บภาพประทับใจกับตึกไทเป101
- เดินทางสู่ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต แหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมาย
- อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง เลือกรับประทานตามอัธยาศัย
- พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


 

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
- บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
- เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 – 05 พฤษภาคม 2561 16,777
04 – 08 พฤษภาคม 2561 15,777
08 – 12 พฤษภาคม 2561 15,777
10 – 14 พฤษภาคม 2561 17,777
12 – 16 พฤษภาคม 2561 17,777
15 – 19 พฤษภาคม 2561 15,777
19 – 23 พฤษภาคม 2561 15,777
22 – 26 พฤษภาคม 2561 15,777
24 – 28 พฤษภาคม 2561 15,777
25 – 29 พฤษภาคม 2561 17,777
26 – 30 พฤษภาคม 2561 17,777
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561 16,777
02 – 06 มิถุนายน 2561 15,777
05 - 09 มิถุนายน 2561 15,777
07 – 11 มิถุนายน 2561 16,777
12 – 16 มิถุนายน 2561 15,777
19 – 23 มิถุนายน 2561 15,777
20 – 24 มิถุนายน 2561 16,777
26 – 30 มิถุนายน 2561 15,777
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 16,777
03 – 07 กรกฎาคม 2561 14,777
10 – 14 กรกฎาคม 2561 15,777
17 – 21 กรกฎาคม 2561 15,777
25 – 29 กรกฎาคม 2561 18,777
26 – 30 กรกฎาคม 2561 18,777
27 – 31 กรกฎาคม 2561 18,777
04 – 08 สิงหาคม 2561 14,777
07 – 11 สิงหาคม 2561 14,777
09 – 13 สิงหาคม 2561 18,777
10 – 14 สิงหาคม 2561 18,777
18 – 22 สิงหาคม 2561 15,777
21 – 25 สิงหาคม 2561 14,777
25 – 29 สิงหาคม 2561 15,777
01 – 05 กันยายน 2561 15,777
08 – 12 กันยายน 2561 15,777
11 – 15 กันยายน 2561 14,777
15 – 19 กันยายน 2561 15,777
18 – 22 กันยายน 2561 15,777
25 – 29 กันยายน 2561 15,777