โปรแกรมทัวร์ตุรกี

ผู้เข้าชม : 76 ครั้ง

HILIGHT TURKEY

เที่ยวตุรกีสุดคุ้ม!! อิสตันบูล - อังการ่า - คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคัาเล่ - คูซาดาซึ / ชมโชว์ระบำหน้าท้อง "Bally Dance" / สุเหร่าสีน้ำเงิน / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / นครใต้ดิน / ปราสาทปุยฝ้าย / วิหารอะโครโปลิส

ราคาเริ่มต้น
29,999
ประเทศ
ตุรกี
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
Qatar Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
 

- ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
- ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ถึงสนามบินอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล
- เดินทางสู่จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน
- ชม BLUE MOSQUE
- ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย
- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA HOTEL ISTANBUL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองบูซ่าร์
- ชมความงามของมัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
- เดินทางสู่เมืองอิซเมียร์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พักที่ RAMAZA PLAZA HOTEL IZMIR ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคูซาดาซี
- ชมบ้านพระแม่มารี
- เดินทางสู่เมืองโบราณเอฟฟิซุส
- ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ 
- ชมปราสาทปุยฝ้าย
- สัมผัสเมืองเฮียราโพลิส
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พักที่ COLOSSAE HOTEL PAMUKKALE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองคอนย่า 
- แวะชม CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
- เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- พักที่ GOLD YILDIRIM HOTEL CAPPADOCIA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่นครใต้ดิน
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่เมืองเกอเรเม
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมหุบเขาอุซิซาร์
- แวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE
- พักที่ GOLD YILDIRIM HOTEL CAPPADOCIA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

 

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สุสานอตาเติร์ก
- เดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าในสนามบิน
- ออกเดินทางกลับ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคา
27 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 29,999
03 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ̶2̶9̶,̶9̶9̶9̶  เหลือ 27,999
24 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 29,999
10 – 17 มีนาคม 2561 29,999
07 – 14 เมษายน 2561 33,999