โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 245 ครั้ง

TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้

เลือกชมดอกไม้ตามฤดูกาล / ดอกชิบะ ซากุระ หรือดอกลาเวนเดอร์ / ภูเขาไฟฟูจิ / สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ / วัดอาซากุสะ / ผ่านชมโตเกียวสกายทรี / ช้อปปิ้งชินจูกุ / ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ / ดินเนอร์ขาปูยักษ์ / FREE WIFI ON BUS

ราคาเริ่มต้น
21,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว
- ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
- ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ
- สัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!! น้ำตกเมียวจิน บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 
- เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- พักที่ โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเดียว
- ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม ชมความงามของ ทุ่งดอกพิงค์มอส
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป ชมเทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
-  เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ที่พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ตลาดอะเมโยโกะ ปัจจุบันมีสินค้าหลากหลายชนิดทั้ง ของสด ของใช้ เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองซาวาระ อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย
- อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- เดินทางไปย่านโอไดบะ แหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว 
- ชมหุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง หน้าห้างไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 - 24 เมษายน 2561 26,888
21 - 25 เมษายน 2561 26,888
22 - 26 เมษายน 2561 26,888
23 - 27 เมษายน 2561 26,888
24 - 28 เมษายน 2561 27,888
25 - 29 เมษายน 2561 26,888
26 - 30 เมษายน 2561 26,888
27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 27,888
28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 27,888
29 เม.ย. - 03 พ.ค. 2561 27,888
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 2561 26,888
02 - 06 พฤษภาคม 2561 26,888
03 - 07 พฤษภาคม 2561 26,888
09 - 13 พฤษภาคม 2561 25,888
10 - 14 พฤษภาคม 2561 25,888
16 - 20 พฤษภาคม 2561 24,888
17 - 21 พฤษภาคม 2561 25,888
23 - 27 พฤษภาคม 2561 25,888
24 - 28 พฤษภาคม 2561 25,888
30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2561 24,888
31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2561 24,888
06 - 10 มิถุนายน 2561 21,888
07 - 11 มิถุนายน 2561 24,888
13 - 17 มิถุนายน 2561 24,888
14 - 18 มิถุนายน 2561 24,888
20 - 24 มิถุนายน 2561 24,888
21 - 25 มิถุนายน 2561 24,888
27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 24,888
28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 23,888