โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 79 ครั้ง

Magic Snow Shangri-la

แชงกรีล่า ภูเขาหิมะเหมยลี่ / เปิดประสบการณ์ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง / เมืองโบราณต้าหลี่ / เมืองเก่าจงเตี้ยน / สระน้ำมังกรดำ / พิเศษ!! เมนู สุกี้ปลาแซลมอล, สุกี้เห็ดไก่ดำ

ราคาเริ่มต้น
22,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
China Eastern
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชมเมืองเก่าต้าหลี่ ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์
- ผ่านชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับทะเลสาบ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน (แชงกรี-ล่า)
- แวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเกิดจากแม่น้ำจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ
- ชมช่องเขาเสือกระโจน เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร
- เดินทางเข้าสู่เขตเมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางพบกับท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบต
- เที่ยวชมในเขต เมืองเก่าจงเตี้ยน ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HEAVEN SUNSHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองเต๋อชิง 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวิวภูเขาหิมะเหมยหลี่ แนวภูเขาตั้งอยู่ระหว่างกลางแม่น้ำสองสายคือนู้เจียงและชางเจียงแม่น้ำโขง ทัศนียภาพของภูเขาหิมะเหมยหลี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยความงามอันแท้จริง และอุดมไปด้วยกลิ่นอายความเชื่อขนบธรรมเนียมและประเพณีของชนกลุ่มน้อยและยังจัดเป็นพื้นที่ ที่ระบบนิเวศที่ยังอุดมสมบรูณ์
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ GUAN JING TIAN TANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- ชมภาพแห่งความสวยงามของภูเขาหิมะเหมยลี่ในยามเช้า เมื่อดวงอาทิตย์โผล่รับวันใหม่ในวันที่ท้องฟ้าสดใส เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดเฟยไหล วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพนาเคอจาซี ผู้สิงสถิตอยู่ ณ ยอดเขาคาเกอโป
- เดินทางกลับสู่เมืองลี่เจียง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินชมเมืองเก่าลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ่งภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู สุกี้ปลาแซลมอล
- พักที่ XIN TIAN LE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชมสระน้ำมังกรดำ อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้วฉวน มีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน
- เดินทางสู่นครคุนหมิง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ร้านบัวหิมะ เลือกซื้อครีมเป่าซู่ถัง สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย
- เดินทางสู่ร้านหยก หยกเป็นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง เครื่องประดับนำโชค ผู้ใดที่ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู สุกี้เห็ดไก่ดำ
- พักที่ LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ชิมชาที่ร้านใบชา ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มีชื่อเสียงของมณฑลยูนาน ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์
- เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
25 – 30 มกราคม 2561 22,777
01 – 06 กุมพาพันธ์ 2561 22,777
01 – 06 มีนาคม 2561 23,777
14 – 19 มีนาคม 2561 23,777
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 23,777