โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย

ผู้เข้าชม : 111 ครั้ง

อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี

ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต / ชมวัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา / ชมหมู่บ้านคินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด

ราคาเริ่มต้น
18,999
ประเทศ
อินโดนีเซีย
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่เมืองเดนพาร์ซ่าร์ หรือ เกาะบาหลี
- ชมวัดอูลูวาตู วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 แห่งที่อยู่ริมทะเล
- ระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
- ชมศูนย์ผ้าบาติก ชมกระบวนการผลิตผ้าบาติกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีลวดลายสีสันความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป
- เดินทางสู่ศูนย์เครื่องเงิน ชมงานฝีมือการทำเครื่องเงิน และเครื่องประดับของใช้ต่างๆ ที่มีการออกแบบไว้อย่างสวยงาม
- เดินทางสู่หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์
- เดินทางสู่วัดเตียร์ตาอัมปีล วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง
- อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่นเสื้อผ้า,ของที่ระลึก,ผ้าพันคอ,ผ้าโสร่งพื้นเมือง,กระเป๋า,ตุ๊กตาไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วัดทามันอายุน หรือที่เรียกกันว่าวัดเม็งวี ชมเจดีย์บาหลีที่มีเอกลักษณ์ในการสร้างโดยสร้างขึ้นเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปแล้วมุงด้วยฟาง
- เดินทางสู่เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมของชาวบาหลีในแบบต่างๆ เช่น การทำนาขั้นบันได, สวนผัก และสวนผลไม้
- เดินทางสู่ทะเลสาบบราตัน ชมวัดอูลันดานู บราตัน เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล  สร้างอยู่บนโขดหินลักษณะคล้ายเกาะ  เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Grand Zuri hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมสวนพระวิษณุ อิสระถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระวิษณุ  หรือเดินชมบรรยากาศในสวน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีตอนใต้ได้จากที่นี่
- แวะร้านกฤษณา ร้านขายของฝากชื่อดังที่ได้รวบรวมของฝากหลากหลายชนิดของเกาะบาหลีแห่งนี้ อาทิ เช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผ้าบาติก, งานแกะสลักไม้ และ เครื่องประดับสวยงาม
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
25 - 28 มกราคม 2561 18,999
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 18,999
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 19,999
15 - 18 มีนาคม 2561 21,999
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 21,999
05 - 08 เมษายน 2561 23,999
12 - 15 เมษายน 2561 23,999
13 - 16 เมษายน 2561 24,999
14 - 17 เมษายน 2561 23,999
19 - 22 เมษายน 2561 21,999
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 23,999
17 - 20 พฤษภาคม 2561 21,999
26 - 29 พฤษภาคม 2561 23,999
02 - 05 มิถุนายน 2561 21,999
21 - 24 มิถุนายน 2561 21,999