โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

ผู้เข้าชม : 106 ครั้ง

RUSSIA MAXXX

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ / ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล / เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ / นั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช / เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น / เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ / ชมการแสดงละครสัตว์ เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด / ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส

ราคาเริ่มต้น
59,911
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
Etihad Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี)

- ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
- เดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถนนอารบัต เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน
- เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ BEST WESTERN VEGA หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส
- ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น
- ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด
- ออกเดินทางสู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิรืกด้วยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train
- รับประทานอาหารค่ำบนรถไฟระหว่างเดินทางไปยังนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก
- พักที่ PARK INN PRIBALTIYSKATYA หรือเทียบเท่า

 

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมพระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ พระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง สถานที่ แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย
- รับประทานอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส
- ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติ  ตามเผ่าต่างๆ
- พักที่ PARK INN PRIBALTIYSKATYA หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมือง Tsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น
- เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ด้วยเครื่องบิน
- พักที่ Best Western Vega หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมเมืองมอสโคว์ 
- เข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
- ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ, โบสถ์อันนันซิเอชั่น, โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล และหอระฆังอีวาน
- เข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมจัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
- วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ
- ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- ชมการแสดงละครสัตว์ เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ
- พักที่ Best Western Vega หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอาบูดาบี)

- ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
17 - 24 เมษายน 2561 59,911
24 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561   59,911
01 - 08 พฤษภาคม 2561 59,911
08 - 15 พฤษภาคม 2561 59,911
15 - 22 พฤษภาคม 2561 59,911