โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ผู้เข้าชม : 101 ครั้ง

Taipei Taiwan

ชมหมู่บ้านจิ่วเหิ่น / อุทยานเย่หลิว / ชมตึก Taipei 101 / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / ไหว้พระขอพรวัดหลงซาน / ช้อปปิ้งจุใจที่ซื่อหลิน Night Market / แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก / พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน, อาหารซีฟู๊ด, เสี่ยวหลงเปา

ราคาเริ่มต้น
15,900
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง

- ออกเดินทางสู่เมืองไทเปโดยสายการบิน
- บริการอาหารเช้า ด้วย SET BAKERY & MILK TEA
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบูบุปเฟ่ต์

- ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบแห่งนี้
- นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
- สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด
- เดินช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ตถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ
- อิสระอาหารค่ำ ณ ไถจงไนท์มาเก็ต
- พักที่ KING OF BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา
- ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
- เดินทางสู่ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ
- เลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
- ชมศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ
- เดินทางสู่ถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญ่เป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มสาวชาวไต้หวันที่จะออกมาเลือกซื้อของกิน
- อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ซือหลินไนท์มาเก็ต
- พักที่ HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาตื่นใจ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
- เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
- เดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย
- อิสระมื้ออาหารค่ำ ณ ตลาดซีเหมินติง
- พักที่ EASTERN HOTEL & RESORT YANGMEI หรือเทียบเท่า ระดับ 3+ ดาว

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
04 - 08 มกราคม 2561 16,900
05 - 09 มกราคม 2561 16,900
12 - 16 มกราคม 2561 15,900
17 - 21 มกราคม 2561 16,900
18 - 22 มกราคม 2561 16,900
24 - 28 มกราคม 2561 17,900
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 15,900
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 15,900
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 15,900
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 20,900
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 18,900
02 - 06 มีนาคม 2561 16,900
07 - 11 มีนาคม 2561 16,900
14 - 18 มีนาคม 2561 18,900
15 - 19 มีนาคม 2561 15,900