โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 94 ครั้ง

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ / และพระธาตุอินทร์แขวน / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา / สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ / อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

ราคาเริ่มต้น
9,991
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน

- ออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง
- ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก
- สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ำย่าง ท่านละ 1 ตัว)
- ชมพระราชวังบุเรงนอง เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน
- เดินทางสู่คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท)
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน
- พักที่ KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – สถูปพระสุพรรณกัลยา – เจดีย์ชเวดากอง 

- เชิญสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
-  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่หงสาวดี
- สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ำย่าง ท่านละ 1 ตัว)
- ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ
- แวะสักการะสถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา
- สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรม Best Western Green Hill หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระหินอ่อน  ช้างเผือก - กรุงเทพฯ

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สิเรียม ลงเรือไปชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลางน้ำ”
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)
- นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ 
- ขอพรนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
- สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
- เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต มีสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน
- ชมวัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
- ชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 03 มิถุนายน 2561 10,991
02 - 04 มิถุนายน 2561 10,991
06 - 08 มิถุนายน 2561 9,991
07 - 09 มิถุนายน 2561 10,991
08 - 10 มิถุนายน 2561 10,991
09 - 11 มิถุนายน 2561 10,991
13 - 15 มิถุนายน 2561 9,991
14 - 16 มิถุนายน 2561 10,991
15 - 17 มิถุนายน 2561 10,991
20 - 22 มิถุนายน 2561 9,991
22 - 24 มิถุนายน 2561 10,991
23 - 25 มิถุนายน 2561 10,991
27 - 29 มิถุนายน 2561 9,991
28 - 30 มิถุนายน 2561 10,991
29 มิ.ย. 2561 - 01 ก.ค. 2561 10,991