โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 44 ครั้ง

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ / และพระธาตุอินทร์แขวน / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา / สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ / อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

ราคาเริ่มต้น
12,881
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Nok Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันท่าอากาศยานดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง
- ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก
- สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ำย่าง ท่านละ 1 ตัว)
- ชมพระราชวังบุเรงนอง เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน
- เดินทางสู่คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท)
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน
- พักที่ KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

- เชิญสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
-  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่หงสาวดี
- สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้ำย่าง ท่านละ 1 ตัว)
- ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ
- แวะสักการะสถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา
- สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สิเรียม
- ลงเรือไปชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลางน้ำ”
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)
- นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ 
- ขอพรนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
- สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
- เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต มีสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน
- ชมวัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
- ชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 13 มกราคม 2561 11,881
12 - 14 มกราคม 2561 12,881
13 - 15 มกราคม 2561 12,881
18 - 20 มกราคม 2561 12,881
19 - 21 มกราคม 2561 12,881
20 - 22 มกราคม 2561 12,881
25 - 26 มกราคม 2561 12,881
26 - 28 มกราคม 2561 12,881
27 - 29 มกราคม 2561 12,881
01 - 03 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
03 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
08 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 12,881
01  -03 มีนาคม 2561 13,881
08 - 10 มีนาคม 2561 12,881
09 - 11 มีนาคม 2561 12,881
10 - 12 มีนาคม 2561 12,881
15 - 17 มีนาคม 2561 12,881
16 - 18 มีนาคม 2561 12,881
17 - 19 มีนาคม 2561 12,881
18 - 20 มีนาคม 2561 12,881
22 - 24 มีนาคม 2561 12,881