โปรแกรมทัวร์บรูไน

ผู้เข้าชม : 6 ครั้ง

บรูไน สบาย สบาย

ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque / ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer / ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman / สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

ราคาเริ่มต้น
15,999
ประเทศ
บรูไน
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Royal Brunei
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
- สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Orchid garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
- ชมพิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้ 
- ถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน
- ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียว
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- ชม Tamu Market สัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน
- ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์
- ชมพิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน
- เดินทางสู่ Brunei’s Arts and Handicraft ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึ้นมาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพิพิธภัณฑ์ Brunei Maritime รับชมเส้นทางการล่องเรือ ขนสินค้า วัตถุโบราณของจีน เวียดนาม และไทย
- อิสระช้อปปิ้งที่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญใจกลางเมืองบรูไน มีทั้งสินค้าพื้นเมือง,ของโบราณ ไปจนถึงคริสตัลและเครื่องประดับราคาแพง
- เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 07 มกราคม 2561 15,999
12 - 14 มกราคม 2561 15,999
19 - 21 มกราคม 2561 15,999
26 - 28 มกราคม 2561 15,999
03 - 05 กุมภาพันธ์ 2561 15,999
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 15,999