โปรแกรมทัวร์บรูไน

ผู้เข้าชม : 91 ครั้ง

บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่

ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย / ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย / ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ / ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน / ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

ราคาเริ่มต้น
21,999
ประเทศ
บรูไน
ระยะเวลา
5วัน 4คืน
สายการบิน
Royal Brunei
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย (แวะเปลี่ยนเครื่องที่บรูไน)
- พักที่ Quest Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองสุราบายา

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไปยังน้ำตก Madakaripura สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามและร่มรื่นเย็นสบาย ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมนาขั้นบันได ถ่ายรูปและได้ดูวิถีชีวิตของชาวเมือง
- เดินทางไปยังหมู่บ้านเซโมโรลาวัง ประตูด่านสุดท้ายก่อนเข้าชมภูเขาไฟโบรโม่
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Lava View Lodge ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า,เมืองเซโมโรลาวัง

- เดินทางสู่จุดชมวิวภูเขาไฟโบรโม่ ที่ยอดเขาพีนาจากัน ด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WD ชมภาพตื่นตาตื่นใจของแสงอาทิตย์ยามเช้ากระทบกับปากปล่องภูเขาไฟ สาดส่องกระทบกับกลุ่มควันจากปากปล่องภูเขาไฟที่ล่องลอยอยู่ เปรียบเสมือนภาพแห่งลมหายใจของภูเขาไฟแห่งนี้
- ชมวัด Luhur Poten เป็นวัดที่เก่าแก่ของศาสนาฮินดู อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟโบรโม่ เพื่อสัมผัสบรรยากาศ ทิวทัศน์อันสวยงาม
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna และเป็นโรงงานทำบุหรี่เก่าแก่ ใช้การมวนบุหรี่ด้วยมือได้เร็ว จนแทบจะจับภาพไม่ทันเลยทีเดียว
- ชมอนุสรณ์เรือดำน้ำ เป็นเรือดำน้ำที่ได้ซื้อมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นเรือที่ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้น
- เดินทางสู่ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อิสระช้อปปิ้งสินค้าสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพหลากหลายชนิดที่ผลิตในเกาะชวา
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Quest Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองสุราบายา

- เดินทางสู่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน มีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน
- ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน
- ชมพิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้ 
- ถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน ซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมพิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน
- ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียว
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Orchid Garden Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 09 มกราคม 2561 21,999
12 - 16 มกราคม 2561 21,999
19 - 23 มกราคม 2561 21,999
26 - 30 มกราคม 2561 21,999
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2561 21,999