โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 116 ครั้ง

ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA

เที่ยวชมวัดดัง วัดกินคะคุจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ / ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO / สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี / เที่ยวชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ / ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม / ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ / มิตสุย เอาท์เล็ต / DOTON PLAZA / อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูหม้อไฟ ปิ้งย่างพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด / ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น
27,991
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดองเมือง
- ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารร้อนบนเครื่อง
- พักที่ KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม
- เดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูชาบูหม้อไฟ
- อิสระช้อปปิ้ง ณ มิตซุยเอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ เพลิดเพลินกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
- เดินทางสู่ NABANA NO SATO ธีมปาร์คขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลง
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- สัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” เป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ลานสกี
- ชมทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
- เดินทางสู่หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน
- เดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน
- พักที่ GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองนารา
- ชมวัดโทไดจิ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดในเมืองนารา สิ่งสำคัญที่ล้ำค่าที่สุดของวัดนี้คือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างด้วยทองสัมริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูปิ้งย่างรสเด็ด
- เดินทางสู่เมืองโอซาก้า
- เดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้าง DOTON PLAZA เลือกช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก หลากหลายรายการ
- อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสุ่ประเทศไทย

- เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
05 - 09 มกราคม 2561 29,991
06 - 10 มกราคม 2561 29,991
10 - 14 มกราคม 2561 29,991
13 - 17 มกราคม 2561 27,991
17 - 21 มกราคม 2561 29,991
20 - 24 มกราคม 2561 29,991
24 - 28 มกราคม 2561 29,991
27 - 31 มกราคม 2561 29,991
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2561 29,991
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 32,991
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 32,991
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 29,991
01 - 05 มีนาคม 2561 **Bus 1 32,991
01 - 05 มีนาคม 2561 **Bus 2 32,991
02 - 06 มีนาคม 2561 29,991
03 - 07 มีนาคม 2561 29,991
07 - 11 มีนาคม 2561 29,991
10 - 14 มีนาคม 2561 29,991
14 - 18 มีนาคม 2561 30,991
17 - 21 มีนาคม 2561 30,991