โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 108 ครั้ง

พุกาม มัณฑเลย์ อมรปุระ มิงกุน

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก / ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน, ระฆังมิงกึน, เจดีย์มิงกุน, และทัชมาฮอาลพม่า / ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

ราคาเริ่มต้น
14,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

-  เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า
- เดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์
- ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่ายนำท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่
- ชมวัดอนันดา เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม
- ชมวัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถ
- พาเที่ยว วัดกุบยางกี สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม
- ชมวัดติโลมินโล มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม
- นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
- ชมวิหารธรรมยันจี ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
- เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีทวนน้ำไปยังหมู่บ้านมิงกุน 
- ชมหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ”
- ชมเจดีย์มิงกุน มีความสูงถึง 50 เมตร
- ชมระฆังมิงกุน อยู่ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุน
- ชมเจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- บริการอาหารค่ำเมนูพิเศษ กุ้งเผาเลิศรส
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR

- นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอมรปุระ
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 14 มกราคม 2561 14,900
18 - 21 มกราคม 2561 14,900
25 - 28 มกราคม 2561 14,900
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 14,900
01 - 04 มีนาคม 2561 14,900
08 - 11 มีนาคม 2561 14,900
15 - 18 มีนาคม 2561 14,900
22 - 25 มีนาคม 2561 14,900
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61 14,900
05 - 08 เมษายน 2561 14,900
12 - 15 เมษายน 2561 14,900
13 - 16 เมษายน 2561 14,900
14 - 17 เมษายน 2561 14,900
19 - 22 เมษายน 2561 14,900
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 14,900