โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 93 ครั้ง

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และวัดกุสินารม / ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา / ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และหมู่้านทอผ้าใยบัว / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

ราคาเริ่มต้น
19,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 
- ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2
- เดินทางไปพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต อ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง
- ชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- แวะวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
- เดินทางสู่เขา Mandalay Hill จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
- บริการอาหารค่ำเมนูพิเศษ  กุ้งแม่น้ำเผา
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR

- นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- บริการอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
- เดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ (โดยเครื่องบิน)
- ชมทะเลสาบอินเล ลงเรือยนต์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พบการพายเรือด้วยเท้า ข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา
- ชมตลาด 5 วัน (ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ้ำกัน เลือกซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล
- เที่ยวชมวัดพองดออู พระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆรอบทะเลสาบ
- ชมหมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ
- ชมวัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี
- เดินทางไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และแปลงสวนผักลอยน้ำ
- วัดแมวลอดห่วง เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก
- บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- พักที่ SKY LAKE INLE  RESORT ณ ทะเลสาบอินเล (หรือเทียบเท่า)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่มัณฑะเลย์ (โดยเครื่องบิน)
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 - 14 มกราคม 2561 19,900
19 - 21 มกราคม 2561 19,900
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 19,900
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 19,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 19,900
02 - 04 มีนาคม 2561 19,900
16 - 18 มีนาคม 2561 19,900
30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 19,900
06 - 08 เมษายน 2561 21,900
20 - 22 เมษายน 2561 19,900